Obsahy

VŠEOBECNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA („VPP“) na nákup digitálnej diaľničnej známky ako aj digitálneho úsekového mýta v internetovom obchode ASFINAG (vrátane aplikácie ASFINAG)

VŠEOBECNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA služby digitálne úsekové mýto Flex („VPP Flex“)

Všeobecné podmienky používania na stiahnutie (stav k 08.11.2018)

Stato: 08.11.2018


V týchto VPP používané pojmy a označenia viažuce sa na rodovú príslušnosť sa v rovnakej miere týkajú mužov ako aj žien.

 1. ASFINAG a „internetový obchod ASFINAG“

  1. Akciová spoločnosť Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft (skrátene „ASFINAG“) prevádzkuje a je súčasne vlastníkom média „Internetový obchod s digitálnymi diaľničnými známkami“ na internetovej stránke https://shop.asfinag.at (ďalej ako „internetový obchod“) príp. prostredníctvom aplikácie ASFINAG „Unterwegs“ pre iOS alebo Android (ďalej ako „aplikácia"; pokiaľ sa následne nerozlišuje, tak ako „internetový obchod ASFINAG“). ASFINAG je akciová spoločnosť, založená podľa zákona o ASFINAG, ktorej akcie sú v stopercentnom vlastníctve Rakúskej republiky: Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft; pobočka: Rotenturmstrasse 5-9, 1011 Wien, Rakúsko; Kontakt: Tel +43 (0) 50 108-10000, Fax +43 (0) 50 108-10020, E-mail: office@asfinag.at; číslo zápisu v obchodnom registri a obchodný súd: FN 92191 a, Obchodný súd Viedeň; IČ-DPH ATU 43143200; predmet činnosti: Financovanie, plánovanie, výstavba a údržba spolkových pozemných komunikácií, vrátane príslušnej nevyhnutnej a vhodnej infraštruktúry, vyberanie mýta na základe jazdného výkonu a za užívanie určitú dobu používateľmi týchto komunikácií, ako aj spravovanie prijatých záväzkov spoločnosti Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft, splnomocnenou spolkovým ministrom financií, pokiaľ boli pripísané pre účely plánovania, výstavby a údržby spolkových komunikácií, zhodnocovanie a spravovanie plôch, ktoré bezprostredne neslúžia doprave, ako aj pozemky a pozemné stavby, ktoré boli prevedené do vlastníctva spoločnosti Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft, na základe spolkového zákona o prevode vlastníckych práv a prevode spolkových pozemných komunikácií (článok 5 zákon o prevode pozemných komunikácií), ako aj plnenie častí prevádzkovej agendy v systéme pre digitálne kontrolné zariadenia v cestnej premávke, aplikácia predpisov obchodného a profesiového práva: zákon ASFINAG, zmocňovací zákon ASFINAG 1997, zákon o mýte na spolkových pozemných komunikáciách vrátane zákona o osobitnom financovaní komunikácií ( zákon o financovaní rýchlostných komunikácií Arlberg, spolkový zákon o financovaní autostrády Innsbruck-Brenner, zákon o financovaní autostrády Karawanken, zákon o financovaní diaľnice Pyhrn a zákon o financovaní diaľnici Tauern), nariadenie o cenách diaľničných známok a Mýtny poriadok.

  2. Na základe uzatvorenej zmluvy o užívacom práve, v súlade so zmocňovacím zákonom ASFINAG 1997 bolo na spoločnosť ASFINAG prevedené užívacie právo na všetky diaľnice a rýchlostné komunikácie. Spoločnosť ASFINAG má takto právo vyberať od všetkých používateľov mýto. Základným ustanovením, okrem zákonných podkladov, je aktuálne platný mýtny poriadok, ktorý je súčasťou VPP.

  3. Zákon o mýte na spolkových pozemných komunikáciách (BStMG) upravuje vyberania časovo závislého mýta príp. úsekového mýta pre jednostopové motorové vozidlá ako aj pre viacstopové motorové vozidlá, ktorých maximálna prípustná hmotnosť nepresahuje 3,5 tony. Kúpa digitálnej diaľničnej známky príp. digitálneho úsekového mýta je možná tak, že sa evidenčné číslo vozidla registruje v mýtnom systéme. Aby bola umožnená táto registrácia príp. kúpa a spravovanie digitálnej diaľničnej známky príp. digitálneho úsekového mýta, prevádzkuje spoločnosť ASFINAG internetový obchod ASFINAG.

  4. Internetový obchod je k dispozícii v nasledujúcich jazykoch: nemecky (štandard), anglicky, chorvátsky, slovinsky, slovensky, taliansky, česky, maďarsky, francúzsky, turecky, poľsky, holandsky, rumunsky a dánsky.

  5. V súvislosti s používaním internetového obchodu ASFINAG pre používateľa nevznikajú žiadne dodatočné náklady. Prípadné náklady na využívanie dát v súvislosti s (mobilnými) prostriedkami diaľkovej komunikácie používateľa vznikajú voči poskytovateľovi telekomunikačných služieb používateľa.

  6. Kúpa digitálnej diaľničnej známky príp. digitálneho úsekového mýta je právny záväzkový vzťah. Online nákup sa smie realizovať výlučne cez internetový obchod ASFINAG v rámci Rakúska, EÚ, krajín EHP, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska. Kúpa sa realizuje výlučne na základe týchto VPP, odkazovaných integrovaných dokumentov a ustanovení právnych predpisov. Ostatné podmienky - najmä nákupné podmienky kupujúceho, alebo podobné - sú vylúčené.

  7. Predmetné VPP platia pre kúpu od 08.11.2018. Tieto a predchádzajúce VPP (vrátane príslušnej doby platnosti) sú dostupné na tejto internetovej adrese: https://shop.asfinag.at/de/anb. Raspoloživi su na način da ih korisnik može pohraniti i ispisati.

 2. Nalepovacia diaľničná známka alebo digitálna diaľničná známka resp. úsekové mýto alebo digitálne úsekové mýto?

  1. Nalepovacia diaľničná známka a digitálna diaľničná známka majú rovnaké obdobie platnosti, stoja rovnakú cenu a sú k dispozícii ako ročná, ako dvojmesačná a ako desaťdňová diaľničná známka. Líšia sa od seba ale tým, že nalepovaciu diaľničnú známku musíte nalepiť na motorové vozidlo, pričom pri digitálnej diaľničnej známke sa v súlade s predpismi BStMG v mýtnom systéme registruje evidenčné číslo motorového vozidla. Táto registrácia predstavuje kúpu digitálnej diaľničnej známky. V súlade s mýtnym poriadkom môže pri spotrebiteľoch digitálna diaľničná známka, vo vzťahu ku vráteniu tovaru, nadobudnúť platnosť najskôr 18 dní po kúpe. Inak môžete pri dvojmesačnej a desaťdňovej diaľničnej známke ľubovoľne meniť začiatok platnosti v rámci príslušného a, ak je už dostupná, nasledujúceho roka diaľničnej známky (1. december až 30 novembra nasledujúceho roka) za vždy platné sadzby. Kupujúci majú možnosť rozhodnúť sa pre ten variant úhrady mýta, ktorý im ponúka viac výhod.

  2. Bežné úsekové mýto a digitálne úsekové mýto sú za tú istú cenu a sú k dispozícii pre jeden prejazd alebo ako ročná karta. BStMG stanovuje, že pri vlastníctve ročnej známky (digitálna alebo nalepovacia diaľničná známka), pri zakúpení ročnej karty počas doby platnosti ročnej známky sa odpočíta z aktuálne platnej ceny ročnej karty 40,- eur (vrátane DPH); toto sa zobrazí v procese objednávania. V súlade s mýtnym poriadkom môže pri spotrebiteľoch digitálna ročná karta pri zakúpení na diaľku, nadobudnúť platnosť najskôr 18 dní po kúpe; inak je možné ľubovoľne meniť začiatok platnosti v rámci príslušného kalendárneho roku. Pri jednom prejazde musí kupujúci potvrdiť okamžitú platnosť (pozri podrobnosti v bode 6.3).

  3. Spoločnosť ASFINAG ponúka v internetovom obchode nákup predplatného pre digitálne ročné diaľničné známky príp. digitálne ročné karty (jednotlivo alebo spoločne, stručne nazývaného: „digitálne predplatné“). S digitálnym predplatným kupujúci získa podobne ako na základe zmluvy o predplatnom na dobu neurčitú a až do výpovede automaticky budúce digitálne ročné diaľničné známky príp. digitálne ročné karty za príslušnú nákupnú cenu. Aktuálna digitálna ročná diaľničná známka príp. digitálna ročná karta za aktuálnu nákupnú cenu sú zahrnuté ako prvá kúpa podľa zmluvy o predplatnom.

 3. Kúpa digitálnej diaľničnej známky spotrebiteľom

  1. Kúpa digitálnej diaľničnej známky je všeobecne popísaná v kúpe na diaľku alebo na automatoch ASFINAG alebo predajných miestach ASFINAG v bode 2.

  2. Potrebiteľom je ten, kto nadobudne digitálnu diaľničnú známku a kúpa nepatrí do prevádzky jeho podnikania, resp. spotrebiteľ sa v procese kúpy nedeklaruje ako podnikateľ (pozri bod 5). Podnik je akákoľvek organizácia založená natrvalo, vykonávajúca samostatnú hospodársku činnosť, aj za podmienok, že nie je orientovaná na zisk; právnické osoby podliehajúce verejnému právu sa vždy považujú za podnikateľov. Pri zakúpení digitálnej známky fyzickou osobou, pred začatím prevádzky svojho podnikania a pre vytvorenie predpokladov k tomu, patrí kúpa ešte k nie vyššie uvedenému podniku.

  3. Na začiatku procesu objednávania bude spotrebiteľ jednoznačne a jasne informovaný o tom, aké platobné prostriedky sa akceptujú. Jednotlivé technické kroky sú prehľadne a zrozumiteľne uvedené prostredníctvom krokov v internetovom obchode ASFINAG.

   • Výber produktu (vrátane rozlíšenia medzi osobným motorovým vozidlom príp. motocyklom): Po výbere príslušného mýtneho produktu musíte zadať štát registrácie a evidenčné číslo vozidla (pre vylúčenie chyby pri zadávaní každé dvakrát). Alternatívne môže kupujúci uviesť pre anonymné štatistické účely, či uvedené evidenčné číslo vozidla je prenosné evidenčné číslo. Ak kupujúci nemá štandardné evidenčné číslo, tak sa skladba evidenčného čísla vozidla ďalej neskúma. Kupujúci môže podľa špecifikácie produktu (pozri bod 2.1) zvoliť aj začiatok platnosti. Pokiaľ kupujúci disponuje registračným kódom, môže tu uviesť tento registračný kód.

   • Moje údaje: Aby bolo možné kupujúcemu doručiť najmä potvrdenie objednávky (pozri bod 3.4) príp. alternatívne pripomienku o uplynutí je nevyhnutné zadanie e-mailovej adresy (pre vylúčenie chyby pri zadávaní každú dvakrát). Ďalej musí kupujúci uviesť spôsob úhrady. Alternatívne môžu byť (povinné pri zakúpení v hodnote nad 400,- eur (brutto)) zadané údaje o príjemcovi dokladu o úhrade (faktúry).

   • Prehľad objednávok: Na tejto stránke sa kupujúcemu zobrazia celkové náklady (aj vrátane a bez DPH), zvolené produkty, uvedená e-mailová adresa a prípadné údaje prijímateľa dokladu o úhrade (faktúry) a spôsob úhrady. Kupujúci môže produkty vymazať, resp. môže zmeniť evidenčné číslo vozidla, e-mailovú adresu, prípadné údaje prijímateľa dokladu o úhrade (faktúry) a spôsob úhrady. V tomto kroku dostane kupujúci takto primerané, účinné a súčasne technické prostriedky, ktorými môže pred odovzdaním svojho prehlásenia o kúpe rozpoznať a opraviť chyby pri zadávaní. Kupujúci musí potvrdiť platnosť VPP aktivovaním začiarkavacieho políčka. Aktivovaním ikony „OBJEDNAŤ S POVINNOU ÚHRADOU“ nasleduje prehlásenie o kúpe zo strany kupujúceho.

   • Platba: Kupujúci bude presmerovaný k príslušnému poskytovateľovi platobných služieb ku zvolenému spôsobu úhrady, kde kupujúci musí realizovať platbu. Celý tento proces sa realizuje výlučne poskytovateľom platobných služieb, takže sa prípadne musia aplikovať príslušné doplňujúce podmienky poskytovateľa platobných služieb, na ktoré spoločnosti ASFINAG nemá žiadny vplyv.

   • Potvrdenie: Akonáhle spoločnosť ASFINAG prijala potvrdenie od poskytovateľa platobných služieb, že platba bola úspešne realizovaná, bude kupujúci presmerovaný na stránku pre potvrdenie. Tam sa kupujúcemu zobrazia aj identifikačné číslo produktu, pričom sa potvrdenie o odbere môže tiež vytlačiť resp. uložiť. Okrem toho tam môže byť zobrazený resp. stiahnutý doklad o úhrade.

  4. Po ukončení nákupu dostane kupujúci na e-mailovú adresu, ktorú uviedol, bezodkladne potvrdenie ohľadom jeho prehlásenia o kúpe resp. potvrdenie objednávky o zakúpenej(-ých) digitálnej(-ych) diaľničnej(-ych) známky(-ok). Tento e-mail odoslaný kupujúcemu obsahuje aj aplikované VPP vrátane vzoru formulára na odstúpenie od zmluvy pre spotrebiteľa (pozri aj bod 4) a doklad o úhrade.

  5. Spoločnosť ASFINAG uloží proces kúpy (pozri k tomu tiež bod 14). Potom, čo sa kupujúci registroval v internetovom obchode ASFINAG na „Môj účet“, bude mu poskytnutý prístup k jeho referenčným údajom a k rozličným možnostiam spracovania a vykonávania zmien v súvislosti s jeho zvolenými produktmi. Registrácia na „Môj účet“ je online možná kedykoľvek.

 4. Právo na odstúpenie spotrebiteľa od kúpy digitálnej diaľničnej známky

  1. Spotrebitelia majú v súlade s mýtnym poriadkom právo v lehote štrnástich dní bez uvedenia dôvodov odstúpiť od kúpy svojej digitálnej diaľničnej známky na diaľku. Lehota pre odstúpenie začína pritom dňom zakúpenia.

  2. Aby mohol spotrebiteľ uplatniť svoje právo na odstúpenie, musí informovať spoločnosť ASFINAG prostredníctvom jednoznačného vyhlásenia (napr. odoslaním e-mailu na widerruf-shop@asfinag.at, listom zaslaným poštou, telefaxom) o svojom rozhodnutí o odstúpení od kúpy. Vyhlásenie o odstúpení sa v podstate môže vykonať neformálne. Spotrebitelia môžu pre tento účel použiť na konci týchto VPP uvedený vzor formulára na odstúpenie, to ale nie je povinné. Lehota na odstúpenie je zaručená, keď vyhlásenie o odstúpení bolo odoslané v rámci lehoty. Zadajte, prosím, príslušné identifikačné číslo(-a) produktu(-ov), aby mohli byť príslušné vyhlásenia o odstúpení spracované rýchlo a efektívne.
  3. S cieľom zabezpečiť rýchle a efektívne spracovanie vyhlásení o odstúpení, žiada spoločnosti ASFINAG o zaslanie vyhlásenia o odstúpení, podľa možnosti e-mailom a pri uvedení údajov, v súlade s na konci VPP uvedeným vzorom formulára na odstúpenie, na widerruf-shop@asfinag.at

  4. V prípade včasného odstúpenia sa uhradia všetky spotrebiteľom realizované platby bezodkladne a najneskôr v lehote 14 dní od doručenia vyhlásenia o odstúpení, pričom pre vrátenie úhrad bude použitý ten istý platobný prostriedok, ktorý použil spotrebiteľ pri realizácii svojej úhrady.

 5. Kúpa digitálnej diaľničnej známky spotrebiteľom

  1. Kúpa digitálnej diaľničnej známky je všeobecne popísaná v bode 2.

  2. Podnikatelia potvrdia svoje postavenie podnikateľa počas procesu kúpy. Týmto podnikateľ potvrdí, že diaľničnú(-é) známku(-ky) kupuje v rámci svojho postavenia ako podnikateľ. Pre kúpu digitálnej diaľničnej známky platia podmienky uvedené v bodoch 3.3 až 3.5 tak ako pre spotrebiteľov podobne aj pre podnikateľov s nasledujúcimi výnimkami: Pri podnikateľoch môže digitálna diaľničná známka nadobudnúť svoju platnosť ihneď po jej kúpe. Podnikatelia nemajú podľa bodu 4 právo na odstúpenie.

 6. Kúpa digitálneho úsekového mýta spotrebiteľom

  1. Kúpa digitálneho úsekového mýta na diaľku je všeobecne popísaná v bode 2.

  2. Ten, kto je spotrebiteľ, je definované v bode 3.2 aj pre digitálne úsekové mýto.

  3. Pre kúpu digitálneho úsekového mýta spotrebiteľom platia podmienky definované v bode 3.3 až 3,5, s nasledujúcimi osobitosťami pre úsekové mýto:

   • Výber produktu: Tu môže kupujúci ročnej karty aj podľa pravidla uvedeného v bode 2.2 zvoliť začiatok jednoročnej doby platnosti alebo sa môže rozhodnúť pre jeden prejazd. Po výbere príslušného produktu pre úsekové mýto musíte zadať štát registrácie a evidenčné číslo vozidla (pre vylúčenie chyby pri zadávaní každé dvakrát). Aby bolo pri vlastníctve nalepovacej ročnej diaľničnej známky možné získať odpočet čiastky 40.- eur (vrátane DPH) od ceny digitálnej ročnej karty, musí kupujúci zadať číslo dodatku k dokladu o úhrade ročnej diaľničnej známky. Pri súčasnej alebo predchádzajúcej kúpe digitálnej ročnej známky sa vykoná odpočet pre identické evidenčné číslo vozidla v systéme.

   • V prípade kúpy jedného prejazdu spotrebiteľ vyhlasuje aktivovaním príslušného začiarkavacieho políčka svoje výslovne želanie, že prejazd môže začať okamžite a najmä ešte pred uplynutím lehoty na odstúpenie (pozri bod 7). Takto môže spotrebiteľ jeden prejazd nastúpiť okamžite a tak v plnom rozsahu využiť. S nástupom jedného prejazdu/prejazdov mýtnice právo na odstúpenie zaniká.

 7. Právo na odstúpenie spotrebiteľa od kúpy digitálneho úsekového mýta

  1. Spotrebitelia majú právo odstúpiť od kúpy týkajúceho sa digitálneho úsekového mýta v lehote štrnástich dní bez uvedenia dôvodov. Lehota pre odstúpenie začína pritom dňom zakúpenia.

  2. Právo na odstúpenie zaniká podľa pravidla bodu 6.3 pri jednotlivých prejazdoch, ktoré spotrebiteľ úplne spotrebuje v rámci lehoty na odstúpenie.

  3. V opačnom prípade platí pri práve na odstúpenie od kúpy digitálneho úsekového mýta primerane v bode 4 definované ustanovenie.

 8. Kúpa digitálneho úsekového mýta podnikateľom

  1. Kúpa digitálneho úsekového mýta je všeobecne popísaná v bode 2.

  2. Podnikatelia potvrdia svoje postavenie podnikateľa počas procesu kúpy. Týmto podnikateľ potvrdí, že digitálne úsekové mýto kupuje v rámci svojho postavenia ako podnikateľ. Pri podnikateľoch môže digitálna ročná karta, na rozdiel od spotrebiteľov (pozri zvlášť bod 6.3), nadobudnúť svoju platnosť ihneď po jej kúpe. Podnikatelia ale nemajú podľa bodu 7 právo na odstúpenie.

  3. Inak platia v bode 6 pre spotrebiteľov upravené podmienky podobne aj pre podnikateľov.

 9. Kúpa digitálneho predplatného spotrebiteľom a právo spotrebiteľa na odstúpenie

  1. Pre nákup digitálneho predplatného spotrebiteľom v internetovom obchode ASFINAG platia pre digitálnu ročnú diaľničnú známku v bode 3 a pre digitálnu ročnú kartu v bode 6 definované pravidlá, s nasledujúcimi osobitosťami:

   • výber produktu: Aby bolo možné kúpiť digitálne predplatné, je nevyhnutné, aby sa kupujúci registroval na „Môj účet“ (pozri bod 11). Pri digitálnom predplatnom sa jedná o kúpu digitálnych ročných diaľničných známok a digitálnych ročných kariet podobne ako pri zmluve o predplatnom.

   • platnosť pri prvej kúpe: Začiatok platnosti pri prvej kúpe digitálnej ročnej diaľničnej známky v rámci digitálneho predplatného sa realizuje podľa pravidla uvedeného v bode 2.1. Začiatok platnosti pri prvej kúpe digitálnej ročnej karty v rámci digitálneho predplatného sa realizuje podľa pravidla uvedeného v bode 2.2.

   • platnosť nasledujúcej kúpy: V rámci digitálneho predplatného zakúpená digitálna ročná diaľničná známka je platná od odúčtovania kúpnej ceny (7. január nasledujúceho roka). V rámci digitálneho predplatného zakúpená digitálna ročná karta je platná odo dňa, ktorý nasleduje po dni poslednej platnosti predchádzajúcej ročnej karty.

   • ceny: S digitálnym predplatným nie sú spojené žiadne špeciálne poplatky. Odúčtovanie sa výlučne týka aktuálne platnej ceny za digitálnu ročnú diaľničnú známku príp. digitálnu ročnú kartu.

   • pri prvom uzatvorení digitálneho predplatného sa cena odúčtuje pre aktuálnu digitálnu ročnú diaľničnú známku príp. digitálnu ročnú kartu v priebehu procesu kúpy. V nasledujúcich rokoch sa odúčtovanie pri digitálnych ročných diaľničných známkach realizuje dňa 7. januára a pri digitálnych ročných kartách 20 dní pred začiatkom platnosti novej ročnej karty.

   • Kupujúci digitálneho predplatného bude spoločnosťou ASFINAG informovaný prostredníctvom e-mailu pravidelne pred uplynutím aktuálnej doby platnosti o jeho digitálnom predplatnom, o práve na odstúpenie, o zmenách vo VPP alebo iných funkčnostiach v súvislosti s digitálnym predplatným.

   • Na digitálne predplatné sa nevzťahuje minimálna lehota a môže byť kedykoľvek bez uvedenia dôvodov, najneskôr 3 dni pred dňom odúčtovania (časový údaj pozri hore), vypovedané výlučne v sekcii „Môj účet“. Ako náhle sa odúčtovanie zrealizuje v rámci digitálneho predplatného, výpoveď pre aktuálne digitálne ročné diaľničné známky príp. ročnú kartu už nie je možná. Neúspešné odúčtovanie sa považuje za výpoveď digitálneho predplatného v stanovenej lehote. Kupujúci bude informovaný e-mailom na e-mailovú adresu uloženú v sekcii „Môj účet“ o úspešnom príp. neúspešnom odúčtovaní.

  2. Spoločnosť ASFINAG poskytuje spotrebiteľovi právo na odstúpenie od uzatvorenia (prvej kúpy) digitálneho predplatného formou predaja na diaľku v lehote 14 dní bez uvedenia dôvodov. Lehota na odstúpenie začína pritom dňom prvého zakúpenia digitálneho predplatného. Zúčtovanie a následky práva na odstúpenie od kúpy digitálneho predplatného sa riadia príslušnými ustanoveniami v bode 4. Právo na odstúpenie prináleží výslovne pri uzatvorení digitálneho predplatného a neplatí pre zrealizované nasledujúce nákupy digitálnych ročných diaľničných známok príp. ročných kariet v rámci digitálneho predplatného.

 10. Kúpa digitálneho predplatného podnikateľom

  1. Podnikatelia sú povinní potvrdiť svoje postavenie podnikateľa počas procesu kúpy v príslušnom zaškrtávacom políčku

  2. Na nákup a výpoveď zo strany podnikateľa, platia podobne ako pre spotrebiteľa v bode 9 upravené podmienky s nasledujúcimi výnimkami: Pre podnikateľov, môže prvá kúpa digitálnej ročnej diaľničnej známky príp. digitálnej ročnej karty (aj) v rámci digitálneho predplatného nadobudnúť platnosť ihneď po kúpe. Podnikatelia nemajú podľa bodu 9.4 právo na odstúpenie.

 11. „Môj účet“

  1. Pred začiatkom platnosti digitálnej diaľničnej známky alebo digitálneho úsekového mýta (pri digitálnych ročných diaľničných známkach však nie pri kúpe v rámci digitálneho predplatného) môžu byť zmenené v sekcii „Môj účet“ alebo v príslušných predajných miestach ASFINAG v súlade s pravidlami mýtneho poriadku nasledujúce údaje:

   (i)           evidenčné číslo vozidla a štát registrácie;

   (ii)           a prvý deň platnosti (len pri desaťdňovej a dvojmesačnej diaľničnej známke).

   Pri jednom prejazde je možné pred použitím mýtneho úseku meniť evidenčné číslo vozidla a jeho štát registrácie.

  2. Od začiatkom platnosti digitálnej ročnej diaľničnej známky ako aj ročnej karty pre úsekové mýto (aj v rámci digitálneho predplatného) môže byť v internetovom obchode alebo na príslušných predajných miestach ASFINAG zmenené evidenčné číslo vozidla ako aj krajina registrácie už zakúpenej digitálnej ročnej diaľničnej známky príp. ročnej karty pre úsekové mýto. V súlade s mýtnym poriadkom je zmena možná z nasledujúcich dôvodov:

   • presťahovanie do nového politického okresu (s povinnou úhradou, v súčasnosti 18,- eur)

   • zlúčenie okresov (bezplatne príp. refundovateľne)

   • strata alebo krádež evidenčného čísla vozidla (bezplatne príp. refundovateľne)

   • celková škoda motorového vozidla (bezplatne príp. refundovateľne)

   • odcudzenie motorového vozidla (bezplatne príp. refundovateľne).

   Pre žiadosť je potrebné predložiť príslušné doklady. Bližšie informácie k tomu sú uvedené v mýtnom poriadku, časť A I, bod 3.6 príp. časť A II, bod 4.8.

  3. Registrovaní kupujúci sa môžu pri zadaní e-mailovej adresy a hesla kedykoľvek prostredníctvom internetového obchodu ASFINAG prihlásiť na „Môj účet“. Prístupové dáta na „Môj účet“ musíte uschovať bezpečne a udržiavať v tajnosti.

  4. Od kupujúcich sa požaduje, aby údaje uvedené v sekcii „Môj účet“, a síce zvlášť ich kontaktné údaje udržiavali neustále v aktuálnom stave, kompletné a správne.

  5. „Môj účet“ ponúka aj takú službu, že kupujúci svoje platobné prostriedky môže uložiť pre budúce používanie v rámci kúpy.

 12. Verejný register evidencie diaľničných známok

  1. Evidencia diaľničných známok je verejný register, do ktorého môže nazerať každá osoba, za účelom kontroly, či pre konkrétne motorové vozidlo (evidenčné číslo vozidla) bola zakúpená digitálna diaľničná známka/digitálne úsekové mýto s určitou dobou platnosti a či takéto motorové vozidlo smie byť používané na spolkových pozemných komunikáciách (diaľniciach a rýchlostných komunikáciách). Táto možnosť overenia zodpovedá vizuálnej kontrole oprávnenia používania na motorovom vozidle pri nalepovacej diaľničnej známke. Slúži tiež záujmom používateľov spolkových pozemných komunikácií: Bez nej nemôžu vodiči spoľahlivo posúdiť, či smú používať spolkové pozemné komunikácie.

  2. Preto môže každý zadaním evidenčného čísla vozidla do evidencie diaľničných známok ktorú spravuje spoločnosť ASFINAG, overiť, či motorové vozidlo má digitálnu diaľničnú známku alebo digitálne úsekové mýto a pre ktoré obdobia tieto platia.

  3. V evidencii diaľničných známok nie je zrejmé, či existuje digitálne predplatné.

 13. Plnenie záruky a náhrada škody vo vzťahu ku kúpe

  1. Vo vzťahu k spotrebiteľom platia všeobecné ustanovenia na nárok záručného plnenia, ktoré v §§ 922 až 932a upravuje všeobecný občiansky zákonník („ABGB“).

  2. Vo vzťahu k podnikateľom platí okrem toho povinnosť kontroly ako aj povinnosť zisťovania reklamácií podľa § 377 obchodného zákonníka („UGB“).

  3. Zodpovednosť za náhradu škody pri miernom zavinení je voči spotrebiteľom ako aj voči podnikateľom vylúčená, pričom toto vylúčenie zodpovednosti sa nevzťahuje na škody spôsobené osobám, na povinné zákony o ručení a voči spotrebiteľom ani pri porušení hlavných zmluvných povinností. Voči podnikateľom je však ručenie pri hrubej nedbanlivosti okrem toho obmedzené pozitívnou škodou, pričom aj tu platia uvedené výnimky z vylúčenia zodpovednosti.

 14. Zákaz ďalšieho predajai

  1. Ďalší komerčný predaj zakúpených produktov digitálnych diaľničných známok a digitálneho úsekového mýty bez písomného súhlasu spoločnosti ASFINAG je zakázaný.

 15. Informácie o spracovaní údajov

  Platia ustanovenia v súlade s Informáciami o spôsobe spracovania osobných údajov v mýtnych systémoch spoločnosti ASFINAG.

 16. Informácie o možnosti podávania sťažností a urovnávania sporov pre spotrebiteľov

  1. Online platforma urovnávania sporov EÚ pre internetové zmluvy so spotrebiteľmi je uvedená na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  2. Rakúsky zmierovací orgán pre spotrebiteľské obchody je uvedený na http://www.verbraucherschlichtung.or.at/.

  3. Spoločnosti ASFINAG nevyplýva povinnosť zúčastniť sa na niektorej z týchto alternatív konaní urovnávania sporov.

  4. Želania, návrhy a sťažnosti musíte adresovať na: info@asfinag.at.

 17. Voľba práva a príslušnosť súdu pri podnikateľoch

  1. Výlučne platí rakúske právo pri vylúčení jeho pravidiel konfliktu a obchodného práva OSN. Touto voľbou práva kupujúci digitálnej diaľničnej známky a/alebo digitálneho úsekového mýta, ktorého je spotrebiteľom, nie je obmedzovaný vo svojej krajine pôvodu na jeho kogentnom práve.

  2. Pokiaľ kupujúci digitálnej diaľničnej známky a/alebo digitálneho úsekového mýta nie je spotrebiteľom, je výlučným sídlom súdu na všetky nároky, a prípadné spory z dôvodov a na základe tohto právneho pomeru, a v súvislosti s jeho priebehom vecne príslušný súd pre prvý viedenský okres v Rakúsku.

 18. Salvatorská doložka pri podnikateľoch

  1. Vo vzťahu k podnikateľom, nie ale voči spotrebiteľom platí: Neúčinnosť alebo neuskutočniteľnosť jednotlivých ustanovení týchto podmienok používania neobmedzí účinnosť ostatných ustanovení. Neúčinné alebo neuskutočniteľné ustanovenie sa musí nahradiť účinným, ktoré v súlade s ekonomickým významom a účelom čo najviac zodpovedá pôvodnému. To isté platí aj pre prípadné nedostatky.

Príloha: Vzor formulára pre spotrebiteľa

Ak ste spotrebiteľ a rozhodli ste sa odstúpiť od kúpy digitálnej diaľničnej známky resp. od digitálneho úsekového mýta, tak vyplňte, prosím, tento formulár a odošlite ho podľa možnosti, to ale nie je povinné, e-mailom späť na adresu:

Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft

pA ASFINAG Maut Service GmbH

Am Europlatz 1

1120 Wien

E-mail: widerruf-shop@asfinag.at

Fax: +43 (0) 50 108-10020

Ja/my(*) týmto oznamujem/oznamujeme, že ja/my(*) odstupujem/odstupujeme od kúpy digitálnej(-ch) diaľničnej(-ých) známky(-ok)/digitálneho úsekového mýta(*), ktoré som(sme) objednal(-i) dna: ___________________.

EČV a krajina registrácie vozidla ______________________________________.

Identifikačné číslo produktu ______________________________________.

Meno spotrebiteľa(-ov) ______________________________________.

Adresa spotrebiteľa(-ov) ______________________________________.

Podpis(-y) spotrebiteľa(-ov) (len pri oznámeniach v papierovej forme):

______________________________________.

Dátum: ___________________.

(*) Nehodiace sa preškrtnite.


Archív Všeobecne podmienky používania

  Tu nájdete všetky staršie verzie všeobecných podmienok používania. Aby ste mohli čítať tieto dokumenty potrebujete príslušný program PDF-Reader.

  Všeobecne podmienky používania (Stato: 01.11.2017)