Treści

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA („OWU”)dotyczące zakupu winiet elektronicznych oraz elektronicznej opłaty odcinkowej w sklepie internetowym ASFINAG (w tym w aplikacji ASFINAG)

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA z usługi „Elektronicznej opłaty odcinkowej Flex” („OWK Flex”)

Ogólne warunki użytkowania do pobrania (stan z dnia 08.11.2018 r.)

Stan na dzień: 08.11.2018


Zastosowane w niniejszych OWU pojęcia i określenia odnoszą się w takim samym stopniu do obu płci.

 1. ASFINAG oraz „Sklep internetowy ASFINAG”

  1. Spółka akcyjna ds. finansowania autostrad i dróg ekspresowych (w skrócie „ASFINAG”) zarządza i jest również właścicielem mediów „Sklepu internetowego winiet elektronicznych” dostępnego w Internecie pod adresem https://shop.asfinag.at w skrócie: „sklep internetowy”) oraz aplikacji mobilnej ASFINAG „Unterwegs” dla systemu iOS i Android (w skrócie: „aplikacja”); o ile w późniejszej treści nie istnieje rozróżnienie, w skrócie: „sklep internetowy ASFINAG”). ASFINAG jest spółką akcyjną założoną zgodnie z ustawą ASFINAG, a jej akcje w całości stanowią własność Republiki Austriackiej: Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft; oddział: Rotenturmstrasse 5-9, 1011 Wiedeń, Austria; kontakt: tel. +43 (0) 50 108-10000, faks +43 (0) 50 108-10020, e-mail office@asfinag.at; nr w rejestrze handlowym oraz Sąd Rejestrowy: FN 92191 a, Sąd Handlowy w Wiedniu; nr VAT UE ATU 43143200; przedmiot działalności przedsiębiorstwa: finansowanie, planowanie, budowa oraz utrzymanie dróg federalnych łącznie z wymaganą i niezbędną infrastrukturą, pobór czasowych opłat drogowych oraz opłat drogowych zależnych od przejechanej odległości od użytkowników tych dróg, a także obsługa przez spółkę akcyjną ds. finansowania autostrad i dróg ekspresowych zobowiązań zaciągniętych na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Federalnego Ministra Finansów, o ile zostały zaciągnięte w celu planowania, budowy oraz utrzymania dróg federalnych, zarządzanie i eksploatacja powierzchni niezwiązanych bezpośrednio z ruchem drogowym, a także gruntów i budynków, których własność została przeniesiona na spółkę akcyjną ds. finansowania autostrad i dróg ekspresowych na podstawie austriackiej Federalnej ustawy o przeniesieniu praw własności i przekazaniu dróg federalnych (artykuł 5 austriackiej Ustawy o przeniesieniu własności dróg federalnych), oraz obsługa i konserwacja części systemu cyfrowych urządzeń kontrolnych w ruchu drogowym; przepisy austriackiego prawa gospodarczego i zawodowego mające zastosowanie: Ustawa ASFINAG, Ustawa o pełnomocnictwach ASFINAG z 1997 r., Ustawa o pobieraniu opłat na drogach federalnych razem z ustawami o specjalnym finansowaniu dróg (Ustawa o finansowaniu dróg ekspresowych na odcinku Arlberg, Federalna ustawa o finansowaniu autostrady na odcinku Innsbruck-Brenner, Ustawa o finansowaniu autostrady na odcinku Karawanken, Ustawa o finansowaniu autostrady na odcinku Pyhrn oraz Ustawa o finansowaniu autostrady na odcinku Tauern), Rozporządzenie dotyczące winiet a także Regulamin opłat drogowych.

  2. Wraz z zawarciem umowy o prawie użytkowania gruntów zgodnie z Ustawą o pełnomocnictwach ASFINAG z 1997 r. prawo do użytkowania gruntów wszystkich autostrad i dróg ekspresowych zostało przeniesione na ASFINAG. ASFINAG posiada zatem prawo do pobierania na tych gruntach opłat drogowych od wszystkich użytkowników; oprócz regulacji ustawowych podstawę poboru opłat stanowi obowiązujący regulamin opłat drogowych, będący częścią niniejszych OWU.

  3. Austriacka Ustawa o opłatach na drogach federalnych (BStMG) reguluje uiszczanie czasowej opłaty drogowej lub opłaty odcinkowej dla pojazdów jednośladowych jak również wielośladowych, których maksymalna dopuszczalna waga całkowita nie przekracza 3,5 ton. Zakupu winiety elektronicznej lub elektronicznej opłaty odcinkowej można dokonać, rejestrując numer rejestracyjny w systemie opłat drogowych. W celu umożliwienia tej rejestracji, a także zakupu oraz zarządzania winietą elektroniczną lub elektroniczną opłatą odcinkową ASFINAG prowadzi sklep internetowy ASFINAG.

  4. Sklep internetowy jest dostępny w następujących językach: niemiecki (standard), angielski, chorwacki, słoweński, słowacki, włoski, czeski, węgierski, francuski, turecki, polski, holenderski, rumuński oraz duński.

  5. W związku z korzystaniem ze sklepu internetowego ASFINAG nie powstają żadne dodatkowe koszty dla użytkownika. Ewentualne koszty transferu danych w związku z korzystaniem przez użytkownika z (mobilnych) środków porozumewania się na odległość użytkownik ponosi na rzecz dostawcy usług telekomunikacyjnych.

  6. Zakup winiety elektronicznej lub elektronicznej opłaty odcinkowej stanowi zobowiązanie ustawowe. Zakup online w sklepie internetowym ASFINAG jest dozwolony wyłącznie w Austrii, UE, krajach EOG oraz Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Zakup następuje wyłącznie na podstawie niniejszych OWU, związanych z nimi integralnych dokumentów oraz przepisów ustawowych. Inne warunki – w szczególności warunki zakupu lub inne warunki nabywcy – są wykluczone.

  7. Obecne OWU obowiązują dla zakupu od 08.11.2018 r. Niniejsze i wcześniejsze OWU (razem z odpowiednim okresem ważności) są dostępne pod następującym linkiem: https://shop.asfinag.at/pl/anb. przy czym są udostępniane użytkownikowi w ten sposób, że za każdym razem można je pobrać w celu otwarcia.

 2. Winieta w postaci naklejki, winieta elektroniczna, opłata odcinkowa czy elektroniczna opłata odcinkowa?

  1. Winieta w postaci naklejki i winieta elektroniczna posiadają te same okresy ważności, tę samą cenę i są dostępne w postaci winiety rocznej, winiety dwumiesięcznej oraz winiety dziesięciodniowej. Obie winiety różnią się od siebie tym, że winieta w postaci naklejki jest przeznaczona do naklejenia na pojeździe, natomiast w przypadku winiety elektronicznej numer rejestracyjny pojazdu zostaje zarejestrowany zgodnie z wytycznymi ustawy BStMG w systemie opłat drogowych. Taka rejestracja następuje wraz z zakupem winiety elektronicznej. Zgodnie z regulaminem opłat drogowych w przypadku zakupu online winiety elektronicznej przez konsumentów winieta jest ważna najwcześniej po 18 dniach od jej nabycia. Ponadto w przypadku winiety dwumiesięcznej oraz dziesięciodniowej początek okresu ważności może zostać wybrany dowolnie w trakcie bieżącego oraz – jeżeli zakup jest już możliwy – następnego roku obowiązywania winiety (1 grudnia do 30 listopada roku następnego). Nabywcy mogą zdecydować się na ten wariant uiszczenia opłaty drogowej, który jest dla nich najbardziej korzystny.

  2. Zwyczajna opłata odcinkowa oraz elektroniczna opłata odcinkowa posiadają tę samą cenę i są dostępne w postaci biletu na pojedynczy przejazd lub karnetu rocznego. Ustawa BStMG przewiduje, że posiadając winietę roczną (winieta elektroniczna lub winieta w postaci naklejki) przy nabyciu karnetu rocznego w trakcie trwania okresu ważności winiety rocznej kwota w wysokości 40,- EUR (z VAT) zostanie naliczona na poczet obowiązującej ceny karnetu rocznego; jest to odzwierciedlone w procesie zamawiania Zgodnie z regulaminem opłat drogowych w przypadku zakupu online elektronicznego karnetu rocznego przez konsumentów winieta jest ważna najwcześniej po 18 dniach od jej nabycia; w pozostałych przypadkach początek okresu ważności może zostać wybrany w dowolnym momencie w ciągu roku kalendarzowego. W przypadku biletów na przejazd pojedynczy nabywca potwierdza jego natychmiastową ważność (szczegóły patrz punkt 6.3).

  3. ASFINAG oferuje w sklepie internetowym także możliwość zakupu abonamentu na elektroniczne winiety roczne i elektroniczne karnety roczne (pojedynczo lub razem zwane w skrócie: „abonamentem elektronicznym”). W ramach abonamentu elektronicznego nabywca podobnie jak w przypadku umowy abonamentowej automatycznie nabywa przez czas nieokreślony i do momentu wypowiedzenia elektroniczne winiety roczne lub elektroniczne karnety roczne po aktualnie obowiązującej cenie zakupu. Aktualna elektroniczna winieta roczna lub elektroniczny karnet roczny w aktualnej cenie zakupu są traktowane jako pierwszy zakup zgodnie z umową abonamentową.

 3. Zakup winiety elektronicznej przez konsumentów

  1. Ogólne informacje o zakupie winiety elektronicznej online, w automatach ASFINAG lub w punktach sprzedaży ASFINAG znajdują się w punkcie 2.

  2. Konsumentem jest osoba, która dokonuje zakupu winiety elektronicznej i zakup nie zostaje dokonany na rzecz działalności przedsiębiorstwa oraz która nie deklaruje się podczas procesu zakupu jako przedsiębiorca (zobacz punkt 5). Przedsiębiorstwem jest każda trwała organizacja samodzielnej działalności gospodarczej, nawet o charakterze niezarobkowym; osoby prawne prawa publicznego są zawsze uznawane za przedsiębiorców. W przypadku zakupu elektronicznej winiety przez osobę fizyczną przed rozpoczęciem działalności przedsiębiorstwa, a która w ten sposób tworzy warunki do jej utworzenia, zakup nie zalicza się jeszcze do wyżej wymienionej działalności.

  3. Na początku procesu zamówienia konsument jest jasno i wyraźnie informowany o akceptowanych środkach płatniczych. Poszczególne techniczne etapy zamówienia są przedstawione w sklepie internetowym ASFINAG w przejrzysty i łatwy do zrozumienia sposób za pomocą kroków.

   • Wybór produktu (łącznie z rozróżnieniem na samochód lub motocykl): po wyborze produktu w postaci winiety należy podać kraj rejestracji oraz numer rejestracyjny (każde z nich podwójnie w celu uniknięcia błędnego wprowadzenia danych). Opcjonalnie nabywca może podać anonimową informację dla celów statystycznych, czy wprowadzony numer to numer wymiennej tablicy rejestracyjnej. Jeżeli nabywca nie posiada standardowego numeru rejestracyjnego, jego treść nie jest dalej sprawdzana. Nabywca w zależności od specyfikacji produktu (zobacz punkt 2.1) może wybrać również początek okresu ważności. Jeżeli nabywca posiada kod rejestracyjny, może wprowadzić go w tym miejscu.

   • Moje dane: W szczególności w celu przekazania nabywcy potwierdzenia zamówienia (zobacz punkt 3.4) lub opcjonalnego przypomnienia o upływie terminu ważności konieczne jest podanie adresu e-mail (podwójnie w celu uniknięcia błędnego wprowadzenia danych). Następnie nabywca podaje metodę płatności. Opcjonalnie (obowiązkowo przy zakupie o wartości powyżej 400,- EUR (brutto)) można podać dane odbiorcy faktury.

   • Podgląd zamówienia: na tej stronie nabywca otrzymuje zestawienie całkowitych kosztów (również z podatkiem VAT i bez podatku VAT), wybranych produktów, podanego adresu e-mail oraz ewentualnych danych odbiorcy faktury, a także metody płatności. Nabywca może usunąć produkty lub zmienić numery rejestracyjne, adres e-mail, ewentualne dane odbiorcy faktury oraz metodę płatności. W tym kroku nabywcy udostępniane są zatem wszelkie odpowiednie, skuteczne oraz przystępne środki techniczne, dzięki którym przed zadeklarowaniem zakupu może rozpoznać i poprawić błędnie wprowadzone dane. Nabywca jest zobowiązany potwierdzić zaakceptowanie OWU poprzez aktywowanie pola wyboru. Poprzez naciśnięcie przycisku „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” następuje złożenie oświadczenia zakupu przez nabywcę.

   • Płatność: nabywca zostaje przekierowany do odpowiedniego dostawcy usług płatniczych wybranej przez siebie metody płatności, gdzie może dokonać płatności. Cały proces płatności przeprowadzany jest wyłącznie przez dostawcę płatności, tak aby możliwe było zastosowanie związanych z nim dodatkowych warunków dostawcy usług płatniczych, na które ASFINAG nie ma wpływu.

   • Potwierdzenie: po otrzymaniu przez ASFINAG potwierdzenia od dostawcy usług płatniczych, że płatność przebiegła pomyślnie, nabywca zostanie przekierowany na stronę z potwierdzeniem. Na tej stronie nabywcy zostaje udostępniony nr identyfikacyjny produktu, a potwierdzenie zakupu może zostać również wydrukowane lub zapisane. Ponadto można również wyświetlić lub pobrać fakturę.

  4. Po dokonaniu zakupu nabywca na podany przez siebie adres e-mail otrzymuje bezzwłocznie potwierdzenie złożonego oświadczenia zakupu lub potwierdzenie zakupu nabytej winiety elektronicznej (winiet elektronicznych). Wiadomość e-mail zawiera również obowiązujące OWU razem z wzorem formularza odstąpienia dla konsumentów (zobacz również punkt 4) oraz fakturę.

  5. Proces zakupu zostaje zapisany przez ASFINAG (zobacz również punkt 14). Po zalogowaniu się w sklepie internetowym ASFINAG do „Moje konto” nabywca zyskuje dostęp do swoich danych zakupu oraz rozmaitych opcji edycji i zmian dotyczących wybranych produktów. Założenie „Mojego konta” jest możliwe w każdym momencie online.

 4. Prawo do odstąpienia konsumenta od zakupu winiety elektronicznej

  1. Zgodnie z regulaminem opłat drogowych konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od zakupu online winiety elektronicznej w ciągu czternastu dni bez konieczności podania uzasadnienia. Termin odstąpienia rozpoczyna się z dniem zakupu.

  2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, nabywca musi poinformować ASFINAG o swojej decyzji odstąpienia od zakupu za pomocą jednoznacznego oświadczenia (np. przesłanego e-mailem na adres widerruf-shop@asfinag.atpocztą w formie listu, telefaksem). Oświadczenie o odstąpieniu może co do zasady mieć dowolną formę. Konsumenci mogą posłużyć się udostępnionym na końcu niniejszych OWU wzorem formularza odstąpienia, co nie jest jednak obowiązkowe. Prawo do odstąpienia jest zagwarantowane, jeżeli oświadczenie o odstąpieniu zostanie wysłane w terminie. Prosimy o podanie właściwego, jednego lub kilku, nr identyfikacyjnego produktu, aby umożliwić szybkie i sprawne rozpatrzenie oświadczeń o odstąpieniu.
  3. W celu zapewnienia możliwie szybkiego i sprawnego rozpatrzenia oświadczeń o odstąpieniu ASFINAG zwraca się z prośbą o przesłanie w miarę możliwości oświadczeń o odstąpieniu e-mailem, podając w nim dane zawarte we wzorze formularza odstąpienia, który został udostępniony na końcu niniejszych OWU, na adres widerruf-shop@asfinag.at

  4. W przypadku odstąpienia w terminie wszystkie płatności dokonane przez konsumenta zostaną niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, zwrócone, przy czym zwrot nastąpi za pomocą tego samego środka płatniczego, którym konsument posłużył się w celu realizacji płatności.

 5. Zakup winiety elektronicznej przez przedsiębiorców

  1. Ogólne informacje o zakupie winiety elektronicznej znajdują się w punkcie 2.

  2. Przedsiębiorcy potwierdzają swój status przedsiębiorcy podczas procesu zakupu. Tym samym przedsiębiorca potwierdza, że nabywa winietę elektroniczną (winiety elektroniczne) w ramach posiadanego przez niego statusu przedsiębiorcy. W zakresie zakupu winiety elektronicznej regulacje punktu 3.3 do 3.5 dotyczące konsumentów mają zastosowanie również do przedsiębiorców, z następującymi wyjątkami: w przypadku przedsiębiorców winieta elektroniczna jest ważna natychmiast po zakupie. Przedsiębiorcy nie są uprawnieni do odstąpienia zgodnie z punktem 4.

 6. Zakup elektronicznej opłaty odcinkowej przez konsumentów

  1. Ogólne informacje o zakupie online elektronicznej opłaty odcinkowej znajdują się w punkcie 2.

  2. Punkt 3.2 zawiera definicję konsumenta, obowiązującą również dla elektronicznej opłaty odcinkowej.

  3. W zakresie zakupu elektronicznej opłaty odcinkowej przez konsumentów mają zastosowanie postanowienia punktu 3.3 do 3.5, przy czym dla opłaty odcinkowej należy uwzględnić następujące szczególne uregulowania:

   • Wybór produktu: W tym przypadku nabywca karnetu rocznego może wybrać zgodnie z punktem 2.2 początek ważności karnetu rocznego lub zdecydować się na bilet na przejazd pojedynczy. Po wyborze produktu w postaci opłaty odcinkowej należy podać kraj rejestracji oraz numer rejestracyjny (każde z nich podwójnie, w celu uniknięcia błędnego wprowadzenia danych). Aby w przypadku posiadania rocznej winiety w postaci naklejki na poczet ceny elektronicznego karnetu rocznego naliczona została kwota w wysokości 40,- EUR (z VAT), nabywca musi podać numer dowodu zakupu winiety rocznej w postaci naklejki. W przypadku równoczesnego lub wcześniejszego zakupu rocznej winiety elektronicznej kwota zostaje naliczona automatycznie przez system dla identycznego numeru rejestracyjnego.

   • Przy zakupie biletu na przejazd pojedynczy konsument, aktywując odpowiednie pole wyboru, wyraźnie deklaruje, że przejazd pojedynczy może odbyć się natychmiast, a w szczególności jeszcze przed upływem terminu prawa do odstąpienia (zobacz punkt 7). Tym samym konsument może natychmiast skorzystać z przejazdu pojedynczego, całkowicie wykorzystując bilet. Wraz z rozpoczęciem korzystania z biletu na przejazd pojedynczy/ przejechaniem przez miejsce poboru opłat prawo do odstąpienia przestaje obowiązywać.

 7. Prawo do odstąpienia konsumenta od zakupu elektronicznej opłaty odcinkowej

  1. Konsument ma prawo do odstąpienia od zakupu elektronicznej opłaty odcinkowej w ciągu czternastu dni od zakupu, bez konieczności uzasadnienia. Termin odstąpienia rozpoczyna się z dniem zakupu.

  2. Prawo do odstąpienia nie obowiązuje zgodnie z punktem 6.3 w przypadku biletów na przejazdy pojedyncze, które zostaną całkowicie wykorzystane przez konsumenta w trakcie trwania terminu odstąpienia.

  3. W pozostałych przypadkach odnośnie prawa do odstąpienia od zakupu elektronicznej opłaty odcinkowej zastosowanie mają postanowienia punktu 4.

 8. Zakup elektronicznej opłaty odcinkowej przez przedsiębiorców

  1. Ogólne informacje o zakupie elektronicznej opłaty odcinkowej znajdują się w punkcie 2.

  2. Przedsiębiorcy potwierdzają swój status przedsiębiorcy podczas procesu zakupu. Tym samym przedsiębiorca potwierdza, że nabywa elektroniczną opłatę odcinkową w ramach posiadanego przez niego statusu przedsiębiorcy. W przypadku przedsiębiorców elektroniczny karnet roczny – w odróżnieniu od konsumentów (zobacz w szczególności punkt 6.3) – jest ważny natychmiast po dokonaniu zakupu. Przedsiębiorcy nie są jednak uprawnieni do odstąpienia zgodnie z punktem 7.

  3. W pozostałych przypadkach dla przedsiębiorców mają zastosowanie regulacje przeznaczone dla konsumentów, zawarte w punkcie 6.

 9. Zakup abonamentu elektronicznego przez klientów prywatnych i ich prawo do odstąpienia

  1. W zakresie zakupu abonamentów elektronicznych przez konsumentów w sklepie internetowym ASFINAG do elektronicznych winiet rocznych mają zastosowanie postanowienia punktu 3, natomiast do elektronicznych karnetów rocznych postanowienia punktu 6, przy czym należy uwzględnić następujące szczególne uregulowania

   • Wybór produktu: aby mieć możliwość zakupu abonamentów elektronicznych, konieczne jest zalogowanie się do „Moje konto” (patrz punkt 11). W przypadku abonamentu elektronicznego chodzi o abonowanie na czas nieokreślony elektronicznych winiet rocznych lub elektronicznych karnetów rocznych, podobnie jak w przypadku umowy abonamentowej.

   • Ważność przy pierwszym zakupie: rozpoczęcie okresu ważności w przypadku pierwszego zakupu elektronicznej winiety rocznej w ramach abonamentu elektronicznego następuje zgodnie z punktem 2.1. Rozpoczęcie okresu ważności w przypadku pierwszego zakupu elektronicznego karnetu rocznego w ramach abonamentu elektronicznego następuje zgodnie z punktem 2.2.

   • Ważność następnego zakupu: elektroniczna winieta roczna nabyta w ramach abonamentu elektronicznego jest ważna od momentu obciążenia konta ceną zakupu (7 stycznia roku następnego). Elektroniczny karnet roczny nabyty w ramach abonamentu elektronicznego jest ważny od dnia, który następuje po ostatnim dniu ważności poprzedniego karnetu rocznego.

   • Ceny: z abonamentem elektronicznym nie wiąże się osobna opłata. Konto jest obciążane wyłącznie aktualnie obowiązującą ceną zakupu elektronicznych winiet rocznych lub karnetów rocznych.

   • W przypadku zawarcia abonamentu elektronicznego po raz pierwszy cena elektronicznej winiety rocznej lub karnetu rocznego jest pobierana w trakcie procesu zakupu. W następnych latach obciążenie konta w przypadku elektronicznych winiet rocznych następuje 7 stycznia, a w przypadku elektronicznych karnetów rocznych 20 dni przed rozpoczęciem okresu ważności nowego karnetu rocznego.

   • Nabywca abonamentu elektronicznego przed upływem aktualnego okresu ważności zostanie poinformowany e-mailem przez ASFINAG o swoim abonamencie elektronicznym, prawie do wypowiedzenia, zmianach w OWU i innych funkcjach związanych z abonamentem elektronicznym.

   • Abonament elektroniczny nie ma minimalnego okresu ważności i można go wypowiedzieć w każdej chwili bez podawania przyczyny najpóźniej 3 dni przed obciążeniem konta (patrz wyżej) wyłącznie w sekcji „Moje konto”. Jeżeli nastąpiło obciążenie konta w ramach abonamentu elektronicznego, wypowiedzenie aktualnej elektronicznej winiety rocznej lub karnetu rocznego nie jest możliwe. Nieudane obciążenie konta uznaje się za terminowe wypowiedzenie abonamentu elektronicznego. Nabywca zostanie poinformowany o udanym lub nieudanym obciążeniu konta e-mailem wysłanym na adres e-mail zapisany w „Moje konto”.

  2. ASFINAG przyznaje konsumentom prawo do odstąpienia od zawarcia (pierwszego zakupu) abonamentu elektronicznego online w ciągu 14 dni bez konieczności podania przyczyny. Termin odstąpienia rozpoczyna się z dniem pierwszego zakupu abonamentu elektronicznego. Odnośnie do skorzystania z prawa do odstąpienia od zakupu abonamentu elektronicznego i związanych z tym skutków mają zastosowanie regulacje zawarte w punkcie 4. Prawo do odstąpienia przysługuje wyłącznie w przypadku zawarcia abonamentu elektronicznego i nie dotyczy kolejnych zakupów elektronicznych winiet rocznych lub karnetów rocznych w ramach abonamentów elektronicznych.

 10. Zakup abonamentu elektronicznego przez przedsiębiorców

  1. Przedsiębiorcy są zobowiązani do potwierdzenia podczas procesu zakupu swojego statusu przedsiębiorcy za pomocą odpowiedniego pola wyboru.

  2. Odnośnie do zakupu i wypowiedzenia przez przedsiębiorców mają zastosowanie regulacje przeznaczone dla konsumentów zawarte w punkcie 9, przy czym obowiązują następujące wyjątki: w przypadku przedsiębiorców pierwsza elektroniczna winieta roczna lub elektroniczny karnet roczny (także) w ramach abonamentu elektronicznego są ważne natychmiast po zakupie. Przedsiębiorcy nie są uprawnieni do odstąpienia zgodnie z punktem 9.4.

 11. "Moje konto”

  1. Przed rozpoczęciem ważności winiety elektronicznej lub elektronicznej opłaty odcinkowej (w przypadku elektronicznych winiet rocznych jednak nie w razie zakupu w ramach abonamentu elektronicznego) można w sekcji „Moje konto” lub w odpowiednich punktach sprzedaży ASFINAG zgodnie z regulaminem opłat drogowych zmienić następujące dane:

   (i)           numer rejestracyjny i kraj rejestracji; oraz

   (ii)           pierwszy dzień ważności (wyłącznie w przypadku winiety dziesięciodniowej, dwumiesięcznej, karnetu rocznego).

   W przypadku pojedynczej podróży tablica rejestracyjna i jej stan rejestracji można zmienić przed skorzystaniem z płatnego odcinka.

  2. Od rozpoczęcia ważności elektronicznej winiety rocznej i rocznego karnetu odcinkowego (także w ramach abonamentu elektronicznego) w sklepie internetowym lub w odpowiednich punktach sprzedaży ASFINAG można zmienić numer rejestracyjny oraz kraj rejestracji już zakupionej elektronicznej winiety rocznej lub rocznego karnetu odcinkowego. Zgodnie z regulaminem opłat drogowych zmiany można dokonać z następujących powodów:

   • Przeprowadzka do innego regionu administracyjnego (płatne obecnie 18 euro)

   • Połączenie okręgów (bezpłatne lub podlegające zwrotowi)

   • Utrata lub kradzież numeru rejestracyjnego (bezpłatne lub podlegające zwrotowi)

   • Całkowite zniszczenie pojazdu (bezpłatne lub podlegające zwrotowi)

   • Kradzież pojazdu (bezpłatne lub podlegające zwrotowi)

   Do wniosku należy dołączyć odpowiednie zaświadczenia. Więcej informacji na ten temat patrz regulamin opłat drogowych część A I, punkt 3.6 oraz część A II, punkt 4.8.

  3. Zarejestrowani nabywcy mogą w każdym momencie zalogować się w sklepie internetowym ASFINAG do „Mojego konta”, podając adres e-mail oraz hasło. Dane dostępu do „Mojego konta” należy przechowywać w bezpieczny sposób i nie ujawniać ich.

  4. Nabywcy proszeni są o zachowanie aktualności, kompletności oraz prawidłowości danych w punkcie „Moje konto”, a w szczególności danych kontaktowych.

  5. „Moje konto” oferuje także usługę, dzięki której nabywca może zapisać środki płatnicze w celu przyszłego korzystania podczas zakupów.

 12. Publiczny rejestr ewidencji winiet

  1. Rejestr winiet to publiczny rejestr, w którym każdy może sprawdzić, czy dla określonego pojazdu (numer rejestracyjny) została zakupiona winieta elektroniczna/elektroniczna opłata odcinkowa o danym okresie ważności i tym samym, czy ten pojazd może poruszać się po drogach federalnych (autostradach i drogach ekspresowych). Taka możliwość weryfikacji odpowiada kontroli wzrokowej uprawnienia do korzystania z dróg przez pojazd w przypadku winiety w postaci naklejki. Służy ona również interesom użytkowników dróg federalnych. Bez niej kierowcy nie mogliby w sposób wiarygodny ocenić, czy mogą poruszać się po drogach federalnych danym pojazdem.

  2. Z tego względu każdy, wprowadzając numer rejestracyjny do zarządzanej przez ASFINAG internetowej ewidencji winiet może sprawdzić, czy pojazd dysponuje winietą elektroniczną lub elektroniczną opłatą odcinkową oraz w jakim okresie ważności obowiązują.

  3. W rejestrze winiet nie widać, czy wykupiono abonament elektroniczny.

 13. Rękojmia i odszkodowanie w ramach zakupu

  1. Konsumentów obowiązują powszechne przepisy ustawowe dotyczące rękojmi, uregulowane w § 922 do 932a austriackiego Powszechnego kodeksu cywilnego („ABGB”).

  2. Przedsiębiorcy mają ponadto obowiązek sprawdzenia oraz wskazania braków produktu zgodnie z § 377 austriackiego Kodeksu przedsiębiorców („UGB”).

  3. Odpowiedzialność odszkodowawcza w przypadku lekkiego zawinienia, zarówno wobec konsumenta jak i przedsiębiorcy, jest wykluczona, przy czym wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy szkód osobowych, ustaw o odpowiedzialności za szkody, a wobec konsumentów nie dotyczy także naruszenia istotnych obowiązków umownych. Ponadto odpowiedzialność wobec przedsiębiorców w przypadku poważnego zaniedbania ogranicza się do naprawienia szkody rzeczywistej, przy czym także tutaj obowiązują wymienione wyżej wyjątki dotyczące wyłączenia odpowiedzialności.

 14. Zakaz odsprzedaży

  1. Zabrania się odsprzedaży zakupionych winiet elektronicznych i elektronicznej opłaty odcinkowej bez pisemnej zgody ASFINAG.

 15. nformacje dotyczące przetwarzania danych

  Obowiązują przepisy zgodne z Informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych wsystemach opłat drogowych ASFINAG.

 16. Informacje dla konsumentów odnośnie możliwości składania skarg oraz rozstrzygania sporów

  1. Platforma internetowego rozstrzygania sporów UE jest dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  2. Austriacki Konsumencki Sąd Arbitrażowy dostępny jest pod adresem http://www.verbraucherschlichtung.or.at/.

  3. ASFINAG nie jest zobowiązany do wzięcia udziału w wyżej wymienionych alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów.

  4. Życzenia, sugestie oraz skargi należy kierować na adres: info@asfinag.at.

 17. Wybór właściwego prawa i właściwość sądu w przypadku przedsiębiorców

  1. Zastosowanie ma wyłącznie prawo austriackie z wyłączeniem norm odsyłających oraz konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Jeżeli nabywca winiety elektronicznej i/lub elektronicznej opłaty odcinkowej jest konsumentem, niniejszy wybór prawa nie ogranicza praw bezwzględnie obowiązujących w kraju ojczystym nabywcy.

  2. Jeżeli nabywca winiety elektronicznej i/lub elektronicznej winiety odcinkowej nie jest konsumentem, wyłącznym sądem właściwym dla wszystkich roszczeń i wszelkich sporów wynikających z oraz na podstawie niniejszego stosunku prawnego oraz mogących powstać w związku z jego realizacją jest sąd właściwy rzeczowo dla pierwszego okręgu w Wiedniu, w Austrii.

 18. Klauzula salwatoryjna dotycząca przedsiębiorców

  1. Wobec przedsiębiorców, ale nie wobec konsumentów, obowiązuje: nieskuteczność lub niewykonalność jakiegokolwiek z postanowień niniejszych warunków użytkowania nie wpływa na skuteczność pozostałych postanowień. Nieskuteczne lub niewykonalne postanowienie należy zastąpić skutecznym postanowieniem możliwie najbardziej odpowiadającym nieskutecznemu lub niewykonalnemu postanowieniu pod względem celu gospodarczego. To samo dotyczy ewentualnych braków regulacji.

Załącznik: Wzór formularza odstąpienia dla konsumentów

Konsument, który chce odstąpić od zakupu winiety elektronicznej lub elektronicznej opłaty odcinkowej, proszony jest o wypełnienie niniejszego formularza i odesłanie – możliwie (ale nie obowiązkowo) przez e-mail – na adres:

Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft

pA ASFINAG Maut Service GmbH

Am Europlatz 1

1120 Wiedeń

E-mail: widerruf-shop@asfinag.at

Faks: +43 (0) 50 108-10020

Niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od zakupu winiety elektronicznej (winiet elektronicznych)/ elektronicznej opłaty odcinkowej (*), zamówionej dnia: ___________________.

Numer rejestracyjny i kraj rejestracji: ______________________________________.

Nr identyfikacyjny produktu: ______________________________________.

Imię i nazwisko konsumenta(ów): ______________________________________.

Adres konsumenta(ów): ______________________________________.

Podpis konsumenta(ów) (wyłącznie w przypadku pisma w formie papierowej):

______________________________________.

Data: ___________________.

(*) Niepotrzebne skreślić.


Archiwalne Ogólne warunki użytkowania 

 

Tutaj znajdują się wszystkie stare wersje Ogólnych warunków użytkowania. Do odczytania plików wymagana jest odpowiednia przeglądarka PDF.

 Ogólne warunki użytkowania (Stan na dzień: 01.11.2017)