Inhoud

Privacyverklaring

Verantwoordelijke voor de hierna beschreven gegevensverwerking is ASFINAG Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierung-Aktiengesellschaft, 1011 Wien, Rotenturmstraße 5-9, Postfach 983, T +43 50 108-10000, F +43 50 108-10020, office@asfinag.at, FN 92191 a (hierna “ASFINAG“).

De met de gegevensbescherming belaste persoon van de ASFINAG is bereikbaar onder: ASFINAG Datenschutz, c/o Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierung-Aktiengesellschaft, 1011 Wien, Rotenturmstraße 5-9, Postfach 983, datenschutz@asfinag.at, T +43 1 955 1266, F +43 1 955 1277.

ASFINAG Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Voor zover het gebruik van onze webshop niet mogelijk is zonder vermelding van persoonsgegevens, vindt gebruik van uw persoonsgegevens (bijv. naam, adres, e-mailadres) altijd vrijwillig en alleen met uw toestemming plaats. Dit geldt ook voor het doorgeven van uw persoonsgegevens aan derden (dochterondernemingen of andere derden).

Wij hebben overeenkomstig de wettelijke voorschriften voor elektronische communicatie en gegevensbescherming de voorgeschreven technische en organisatorische maatregelen getroffen.

U heeft te allen tijde recht op informatie, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Voor de technische werking van de webshop worden IP-adres, datum, tijd en bekeken pagina's bij het bezoek aan de ASFINAG-webshop verzameld. Deze dienen uitsluitend voor de traceerbaarheid in geval van storing en probleemoplossing vanuit een technisch oogpunt. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

Google Analytics/Universal Analytics

Onze webshop (shop.asfinag.at) gebruikt Google Analytics, inclusief de functies van Universal Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Wij gebruiken daarbij geen reclamefuncties en geen tracking via andere apparaten van uw gegevens middels het gebruikers-ID.

Google Analytics gebruikt zogenaamde “cookies”, tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de webshop mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de webshop wordt normaliter aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen.

IP-anonimisering (IP-Masking): Vanwege de niet volledig duidelijke juridische situatie voor het gebruik van analysetools met volledige IP-adressen, wordt op onze webshop Google Analytics met de uitbreiding “_anonymizeIp()” gebruikt. Uw IP-adres wordt daarom door Google voor verder gebruik binnen lidstaten van de Europese Unie of door andere partijen van de Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte verkort en daardoor alleen verder geanonimiseerd gebruikt. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar verkort.

In opdracht van ons zal Google deze informatie gebruiken, om uw gebruik van de webshop te analyseren, om rapporten over de webshop-activiteiten samen te stellen en om ons andere met het webshopgebruik en het internetgebruik verbonden diensten te leveren.

Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven (verkorte) IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt de opslag van de cookies door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware voorkomen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van de webshop volledig kunt gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door het cookie gegenereerde en op uw gebruik van de webshop betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) bij Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de onder de volgende link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren.

Als alternatief voor de browser-plugin of binnen browsers op mobiele apparaten klikt u op deze link om de registratie door Google Analytics binnen de webshop voortaan te verhinderen (de opt-out werkt alleen in de browser en alleen voor dit domein). Daarbij wordt een opt-out-cookie opgeslagen op uw apparaat. Wanneer u uw cookies in deze browser wist, moet u opnieuw op deze link klikken.

Nadere informatie over gebruiksvoorwaarden en privacy van Google Analytics vindt u onder https://www.google.de/intl/de/policies/.

Google reCAPTCHA

De website voor tolproducten gebruikt de reCAPTCHA dienst van Google Inc. om geautomatiseerd opvragen van de website te voorkomen en legitieme gebruikers te identificeren. Daarbij worden het IP-adres, essentiële gegevens van de browser, de muisbewegingen, eventueel aanwezige cookies van andere Google-diensten en indien nodig verdere door Google voor de dienst reCAPTCHA benodigde gegevens verwerkt. Omdat de verkoopwebsite voor tolproducten alleen voor legitieme aanvragen resp. bestellingen door personen toegankelijk moet zijn, is het gebruik van reCAPTCHA noodzakelijk. De gebruiksbepalingen voor reCAPTCHA vindt u eveneens onder https://www.google.de/intl/de/policies/. Details over de dienst vindt u onder https://www.google.com/recaptcha/intro

Cookies

Di seguito presentiamo un elenco dei cookies dai noi utilizzati e che necessitano di consenso:

Naam van het cookie waarvoor toestemming vereist is Opslagduur Functie
_utma  2 jaar vanaf de oproep Google Analytics
_utmb
_utmc
_utmt
_utmz 
30 minuten vanaf de oproep
tot einde van de sessie
10 minuten vanaf de oproep
12 uren vanaf de oproep
Deze cookies worden gebruikt voor de analyse van het aantal webshop-bezoekers en welke informatie zij daar gezocht hebben en welke pagina's hoe vaak werden opgeroepen.
epslanguage 1 jaar Taalinstelling
NonEssentialCookiesAccepted 1 jaar Cookie-toestemming van de gebruiker

Hieronder staat een lijst met onze goedgekeurde cookies:

Naam van de niet-toestemmende cookie Opslagduur Functie
ASP.NET_SessionId tot het einde van de browsersessie Session Cookie
.AsfinagCustomerLogin tot het einde van de browsersessie Aanmelding onder “Mijn account”

Het gebruik maken van onze producten is zonder cookies niet mogelijk. De meeste browsers zijn zo ingesteld, dat ze automatisch cookies accepteren. Wanneer u het opslaan van cookies echter gedeactiveerd heeft, kunt u onze producten op shop.asfinag.at niet gebruiken.

Chatbot

Om het vinden van informatie op de website te vergemakkelijken is een zogenaamde chatbot geïntegreerd. Deze kan vragen van de website-bezoeker snel beantwoorden of de website-bezoeker naar een medewerker van het klantenmanagement verwijzen.

Voor zover het gebruik van de chatbot niet zonder opgave van persoonsgegevens mogelijk is, vindt een gebruik van de persoonsgegevens (bijv. naam, motorvoertuigkenteken) altijd op vrijwillig basis plaats.

Rechtsgronden voor de verwerking

Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens in de chatbot van de website is een kosteloze dienstverleningsovereenkomst met de website-bezoeker vlgs. art 6 par 1 lid b AVG.

Chatbot

De chatbot kan op de website van de ASFINAG worden gebruikt.

De chatbot is een dialoogsysteem, dat uw vragen door gebruikmaking van routines en regels beantwoorden kan. Wanneer de chatbot geen passend antwoord kan vinden, zal hij u naar een medewerker van het klantenmanagement verwijzen. Rechtsgrond is een kosteloze dienstverleningsovereenkomst. De chatgeschiedenis wordt opgeslagen, d.w.z. de door u aangegeven gegevens en een geanonimiseerde ID ter markering van de chats. Deze gegevens worden na 90 dagen gewist.

Om een navenant hoge kwaliteit, veiligheid en beschikbaarheid van de gebruiksmogelijkheid te waarborgen, maakt de ASFINAG gebruik van de volgende taakverwerkers:

Bedrijf IBM
Adres Obere Donaustraße 95
1020 Wien
OOSTENRIJK
Categorie van de taakverwerking Software as a Service

Userlike

Op onze website wordt de live-chatsoftware Userlike gebruikt (https://www.userlike.com/nl/). Deze wordt door de Userlike UG, Probsteigasse 44-46, 50670 Köln, Duitsland geëxploiteerd. U kunt de live-chat gebruiken als een contactformulier om bijna in realtime met onze medewerkers te chatten. Bij de start van de chat worden de volgende persoonlijke gegevens gegevens gegenereerd:

  • Datum en tijd van de oproep
  • Browsertype/ -versie
  • IP-adres
  • gebruikt bedrijfssysteem
  • URL van de eerder bezochte website
  • Hoeveelheid verzonden gegevens
  • Voornaam, achternaam
  • E-mailadres

Afhankelijk van het verloop van het gesprek met onze medewerkers kunnen er in de chat nog meer persoonlijke gegevens worden gegenereerd, die door u worden ingevoerd. Deze gegevens worden uitsluitend in de Europese Unie verwerkt en opgeslagen. Het vereiste script wordt via Amazon S3 cloud (Frankfurt) geladen. Sommige mediabestanden worden via Amazon-Cloudfront geïntegreerd.

Daarvoor worden de volgende cookies geplaatst:

Naam Host Opslagduur Doel
uslk_s www.asfinag.at Tot het einde van de browsersessie In deze cookie wordt informatie over Persisted State, Machine State, Session-ID en chatstatistieken opgeslagen.
uslk_e www.asfinag.at 1 jaar In deze cookie wordt informatie over de eindgebruiker opgeslagen. Dit kan naam, e-mailadres, gebruikers-ID en het aantal bezoeken bevatten.

De wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking en gegevensoverdracht is uw toestemming conform Art 6 par 1 lid a AVG. Deze wordt vóór het plaatsen van de cookies en de overdracht van uw IP-adres verkregen. De verwerking dient om onze klanten een nog betere service en support te kunnen geven. De chatfunctie maakt het gesprek met ASFINAG-medewerkers in realtime mogelijk en draagt zo bij aan de klanttevredenheid. U heeft het recht, uw toestemming op elk moment te herroepen. Deze cookies kunt u op elk moment via de instellingen in uw browser wissen. De rechtmatigheid van de verwerking tot aan het tijdstip van uw herroeping blijft daarbij onverlet.

Dynatrace

Dynatrace krijgt inzicht in het prestatievermogen van de webapplicatie en in de navigatie van onze gebruikers op de website. Dynatrace registreert klikpaden, Javascript-fouten, browser-typen en geografische regio's, echter geen inhoud van de velden zoals betalingsgegevens bijvoorbeeld. Deze gegevens helpen ons om functioneringsproblemen te detecteren. De verzamelde gegevens worden automatisch na 35 dagen gewist.

Privacyverklaring van Dynatrace

Informatie over de rechten van de betrokkenen

Volgens de rechtssituatie van DSG2000 hebben betrokkenen recht op informatie, rectificatie of verwijdering en bezwaar. Vanaf 25-5-2018 gelden volgens de dan in werking getreden basisverordening inzake gegevensbescherming de volgende rechten van de betrokkenen:

Recht op informatie

Elke bij de gegevensverwerking betrokken persoon heeft het recht om van de ASFINAG een bevestiging te vragen of er hem/haar persoonsgegevens worden verwerkt; indien dit het geval is, heeft de betrokken persoon het recht op informatie over deze persoonsgegevens (kopie van de persoonsgegevens, die voorwerp van de verwerking zijn) en op de volgende informatie: (a) de verwerkingsdoeleinden; (b) de categorieën persoonsgegevens, die verwerkt worden; (c) de ontvanger of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens verstrekt zijn of nog worden verstrekt, in het bijzonder aan ontvangers in derde landen of aan internationale organisaties; (d) indien mogelijk de geplande tijdsduur van de opslag van de persoonsgegevens, of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor de vastlegging van deze duur; (e) het bestaan van een recht op rectificatie of verwijdering van de hem/haar betreffende persoonsgegevens of op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking; (f) het bestaan van een recht van reclamatie bij een toezichthoudende autoriteit; (g) indien de persoonsgegevens niet van de betreffende persoon zijn verkregen, alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens; (h) het (niet)bestaan van een geautomatiseerde besluitvormingsprocedure, inclusief profilering. De ASFINAG stelt één kopie van de persoonsgegevens, die voorwerp van de verwerking zijn, ter beschikking. Voor alle verdere kopieën, die de betrokkenen persoon aanvraagt, kan de ASFINAG een passende vergoeding wegens administratiekosten vragen. Indien de betrokken persoon de aanvraag elektronisch indient, wordt de informatie in een gangbaar elektronisch formaat ter beschikking gesteld, indien niet anders vermeld.

Recht op rectificatie en verwijdering

De betrokken persoon heeft het recht om van de ASFINAG onmiddellijke rectificatie van de hem/haar betreffende onjuiste persoonsgegevens te verlangen. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkenen persoon het recht, de vervollediging van onvolledige persoonsgegevens — ook middels een aanvullende verklaring — te verlangen.

Verder heeft de betrokken persoon het recht om van ASFINAG te verlangen, dat de betreffende persoonsgegevens onmiddellijk worden gewist en ASFINAG is verplicht, persoonsgegevens onmiddellijk te wissen, als een van de volgende redenen van toepassing is: (a) De persoonsgegevens zijn voor de doeleinden, waarvoor ze verzameld of op andere wijze verwerkt zijn, niet meer nodig. (b) De betrokken persoon herroept zijn/haar toestemming, waarop de verwerking was gebaseerd en er ontbreekt een andere rechtsgrond voor de verwerking. (c) De betrokken persoon maakt bezwaar (zie hieronder) tegen de verwerking. (d) De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt. (e) De verwijdering van de persoonsgegevens is ter voldoening aan een wettelijke verplichting, waar ASFINAG aan onderworpen is, vereist. (f) De persoonsgegevens zijn in verband met aangeboden diensten van de informatiemaatschappij (toestemming van een kind) verzameld. Het recht op verwijdering bestaat met name niet, wanneer de verwerking vereist is ter voldoening aan een wettelijke verplichting van ASFINAG, of ter waarneming van een taak, die het algemene openbare belang dient of ter uitoefening van het openbaar gezag, dat aan ASFINAG is overgedragen en/of ter rechtsvordering, uitoefening of verdediging van wettelijke aanspraken.

Recht op beperking van de verwerking

De betrokken persoon heeft het recht om van ASFINAG beperking van de verwerking te verlangen, wanneer aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan: (a) De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokken persoon betwist, en wel voor een duur, die het ASFINAG mogelijk maakt, de juistheid van de persoonsgegevens te controleren; (b) De verwerking is onrechtmatig en de betrokkenen persoon wijst de verwijdering van de persoonsgegevens af en verlangt in plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonsgegevens; (C) ASFINAG heeft de persoonsgegevens voor de doeleinden van de verwerking niet langer nodig, maar de betrokken persoon heeft ze nodig ter rechtsvordering, uitoefening of verdediging van wettelijke aanspraken, of (d) wanneer de betrokken persoon bezwaar tegen de verwerking heeft gemaakt en nog niet vaststaat, of de gerechtvaardigde redenen van ASFINAG ten opzichte van die van de betrokken persoon zwaarder wegen.

Wanneer de verwerking wordt beperkt, mogen deze persoonsgegevens — afgezien van hun opslag — alleen met toestemming van de betrokken persoon of ter rechtsvordering, uitoefening of verdediging van wettelijke aanspraken of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of juridische persoon of wegens een belangrijk algemeen openbaar belang van de Unie of van een lidstaat worden verwerkt.

Een betrokken persoon, die een beperking op de verwerking heeft verkregen, wordt door ASFINAG op de hoogte gebracht, voordat de beperking wordt opgeheven.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

De betrokken persoon heeft het recht, de hem/haar betreffende persoonsgegevens, die hij/zij aan ASFINAG (in het kader van de vrijwillige extra services) ter beschikking heeft gesteld, in een gestructureerd, gangbaar en door een apparaat leesbaar formaat te verkrijgen en hij/zij heeft het recht, deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen. Bij de uitoefening van zijn/haar recht op overdraagbaarheid van gegevens heeft de betrokken persoon het recht om te bewerkstelligen, dat de persoonsgegevens direct door een verantwoordelijke aan een andere verantwoordelijke worden doorgegeven, voor zover dit technisch mogelijk is.

Recht om bezwaar te maken

De betrokken persoon heeft het recht, om redenen, die voortvloeien uit een bijzondere situatie, op elk moment tegen de verwerking van de hem/haar betreffende persoonsgegevens, die voor de waarneming van een taak vereist is, die in het algemene openbare belang ligt of in de uitoefening van het openbare gezag gebeurt, die aan ASFINAG is overgedragen, of die ter bescherming van de legitieme belangen van ASFINAG of van een derde vereist is, gebeurt, bezwaar te maken. ASFINAG verwerkt dan de persoonsgegevens niet meer, tenzij zij de dwingende gerechtvaardigde redenen voor de verwerking kan aantonen, die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokken persoon of tenzij de verwerking dient voor de rechtsvordering, uitoefening of verdediging van wettelijke aanspraken.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor directe reclame, heeft de betrokken persoon het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van de betreffende persoonsgegevens voor het maken van dergelijke reclame. Indien de betrokken persoon bezwaar maakt tegen de verwerking voor directe reclame, worden de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

Recht van reclamatie bij de toezichthoudende autoriteit

Elke betrokken persoon heeft, onverminderd andere rechtsmiddelen, het recht op reclamatie bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat c.q. zijn/haar werkplek waar hij/zij verblijft of van de plaats van de vermoede overtreding, wanneer de betrokken persoon van mening is, dat de verwerking van de betreffende persoonsgegevens in strijd is met de wettelijke voorschriften – zie https://www.dsb.gv.at/rechte-der-betroffenen.