Inhoud

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN („AGV“) met betrekking tot de digitale vignetten en de digitale trajecttol in de ASFINAG-webshop (inclusief de ASFINAG-app)

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN voor de service „Digitale trajecttol FLEX“ („AGV-Flex“)

De algemene gebruiksvoorwaarden om te downloaden (versie per 08.11.2018)

Versie: 08.11.2018


De in deze AGV gebruikte geslachtsspecifieke termen en aanduidingen omvatten in gelijke mate de mannelijke en vrouwelijke vorm.

 1. ASFINAG en „ASFINAG-webshop“

  1. Het Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft (kortweg „ASFINAG“) exploiteert en is media-eigenaar van de „Digitale-vignetten-webshop“ op het internet onder https://shop.asfinag.at (kortweg: „webshop“) resp. de ASFINAG-app „Unterwegs“ voor iOS of Android (kortweg: „app“; voor zover hierna niet onderscheiden, elk kortweg: „ASFINAG-webshop“).. De ASFINAG is een op basis van de ASFINAG-wet opgerichte naamloze vennootschap, waarvan de aandelen geheel in eigendom van de Republiek Oostenrijk zijn: Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft; vestiging: Rotenturmstrasse 5-9, 1011 Wien, Österreich; contact: Tel +43 (0) 50 108-10000, Fax +43 (0) 50 108-10020, e-mail office@asfinag.at; vennootschapsregistratienummer en -rechtbank: FN 92191 a, Handelsrechtbank Wenen; btw-identificatienummer ATU 43143200; doel van de vennootschap: De financiering, de planning, de bouw en het onderhoud van rijkswegen, inclusief de daarvoor benodigde en doelmatige infrastructuur, de heffing van tijd- en kilometerafhankelijke tolgelden van de gebruikers van deze wegen en de nakoming van de door de "Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft" met machtiging van de Minister van Financiën aangegane verplichtingen, voor zover deze voor doeleinden inzake de planning, de bouw en het onderhoud van rijkswegen zijn aangegaan, uitbating en beheer van terreinen en bouwwerken, die niet rechtstreeks voor verkeer worden gebruikt en die op basis van de federale wet inzake eigendom en overdracht van rijkswegen (artikel 5 van de federale wet op de overdracht van rijkswegen) aan de "Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft" in eigendom zijn overgedragen, evenals de uitvoering van delen van de operationele agenda's in het systeem voor digitale controleapparatuur in het wegverkeer; toepasselijke juridische handels- en beroepsvoorschriften: ASFINAG-wet, ASFINAG-machtigingswet 1997, Wet op de tolheffing op rijkswegen met inbegrip van de Speciale Wegenfinancieringswetten (Arlberg Autowegen-financieringswet, Federale Wet inzake de financiering van de snelweg Innsbruck-Brenner, Karawanken-snelweg-financieringswet, Pyhrn-snelweg-financieringswet en Tauern-snelweg-financieringswet), Vignetprijsverordening en Tolregelgeving.

  2. Met de op basis van de ASFINAG-machtigingswet 1997 afgesloten vruchtgebruikovereenkomst is aan de ASFINAG het vruchtgebruik van alle snelwegen en autowegen overgedragen. De ASFINAG heeft dus het recht om daar tol te heffen van alle gebruikers; daaraan ligt – naast de wettelijke grondslagen - de huidig geldende tolverordening, die bestanddeel is van deze deze AGV, ten grondslag.

  3. De Wet op de tolheffing op rijkswegen (Bundesstrassen-Mautgesetz (BStMG)) regelt de betaling van de tijdsafhankelijke tol of trajecttol voor enkelsporige motorvoertuigen en voor meersporige motorvoertuigen, waarvan het maximaal toegestane totaalgewicht niet meer dan 3,5 ton bedraagt. De aanschaf van een digitaal vignet of van digitale trajecttol is mogelijk, indien het kenteken in het tolsysteem wordt geregistreerd. Om deze registratie resp. de aankoop en het beheer van de digitale vignetten resp. de digitale trajecttol mogelijk te maken, exploiteert - ASFINAG de ASFINAG-webshop.

  4. De webshop is in de volgende talen beschikbaar: Duits (standaard), Engels, Kroatisch, Sloveens, Slowaaks, Italiaans, Tsjechisch, Hongaars, Frans, Turks, Pools, Nederlands, Roemeens en Deens.

  5. In samenhang met het gebruik van de ASFINAG-webshop ontstaan geen extra kosten voor de gebruiker. Eventuele kosten voor het gebruik van gegevens in verband met de (mobiele) telecommunicatiemiddelen van de gebruiker zijn voor rekening van de telecomserviceprovider van de gebruiker.

  6. De aankoop van de digitale vignetten resp. van de digitale trajecttol is een wettelijke verplichting. Online aankopen via de ASFINAG-webshop kunnen alleen worden gedaan binnen Oostenrijk, de EU, de EER-landen en Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland. De aankoop gebeurt uitsluitend op basis van deze AGV, de verwijzing naar integrale documenten en de wettelijke bepalingen. Andere voorwaarden – met name inkoopvoorwaarden of dergelijke van de koper – zijn uitgesloten.

  7. Deze AGV gelden voor de aankoop vanaf 08-11-2018. Deze en de vorige AGV (inclusief de bijbehorende geldigheidstermijn) kunnen onder de volgende link worden opgevraagd: https://shop.asfinag.at/nl/anb, waarbij ze zodanig ter beschikking worden gesteld, dat ze door de gebruiker opgeslagen en gereproduceerd kunnen worden.

 2. Stickervignet of digitaal vignet resp.trajecttol of digitale trajecttol?

  1. Stickervignet en digitaal vignet hebben dezelfde geldigheidsduur, dezelfde prijs en zijn elk als jaarvignet, als tweemaandenvignet en als tiendagenvignet beschikbaar. Ze verschillen echter van elkaar, doordat het stickervignet op het voertuig moet worden aangebracht terwijl bij het digitale vignet het motorvoertuigkenteken volgens de voorschriften van de BStMG (wet inzake tolheffing op rijkswegen) in het tolsysteem wordt geregistreerd. Deze registratie vormt de aankoop van het digitale vignet. Overeenkomstig de tolverordening is voor consumenten het digitale vignet bij aankoop via afstandsverkoop op zijn vroegst 18 dagen na de aankoop geldig. In het andere geval kan bij het tweemaandenvignet en bij het tiendagenvignet het begin van de geldigheid binnen het betreffende jaar en – indien reeds verkrijgbaar – het volgende vignetjaar (1 december t/m 30 november van het volgende jaar) tegen het dan geldende toltarief vrij worden gekozen. Kopers kunnen kiezen voor een vorm van tolbetaling, die voor hen het gunstigst is.

  2. De conventionele trajecttol en de digitale trajecttol hebben dezelfde prijs en zijn als enkele rit of als jaarkaart beschikbaar. De BStMG bepaalt, dat bij bezit van een jaarvignet (digitaal vignet of stickervignet) bij de aanschaf van een jaarkaart binnen de geldigheidsduur van het jaarvignet EUR 40,- (incl. btw) op de dan geldende prijs van de jaarkaart wordt verrekend; dit wordt in de bestelprocedure afgebeeld. Volgens de tolverordening is voor consumenten de digitale jaarkaart bij aankoop via afstandsverkoop op zijn vroegst 18 dagen na de aankoop geldig; in het andere geval kan het begin van de geldigheid binnen het betreffende kalenderjaar vrij worden gekozen. Bij de enkele rit moet de koper de onmiddellijke geldigheid bevestigen (zie details punt 6.3).

  3. De ASFINAG biedt in de webshop ook de aanschaf van een abonnement voor digitale jaarvignetten of digitale jaarkaarten aan (individueel of gemeenschappelijk kortweg: „Digitaal abonnement“). Met het digitale abonnement verkrijgt de koper analoog een abonnementscontract voor onbepaalde tijd en tot aan opzegging automatisch de toekomstige digitale jaarvignetten of digitale jaarkaarten voor de dan geldende aanschafprijs. De actuele digitale jaarvignetten resp. digitale jaarkaarten voor de huidige aanschafprijs zijn als eerste aanschaf volgens abonnementscontract inbegrepen.

 3. Aankoop van het digitale vignet door consumenten

  1. Voor algemene informatie over de aanschaf van het digitale vignet bij afstandsverkoop of bij ASFINAG-automaten of ASFINAG-verkooppunten, zie punt 2.

  2. Consument is diegene, die digitale vignetten koopt en voor wie de aankoop niet tot het runnen van zijn onderneming behoort resp. in het aankoopproces aangeeft geen ondernemer te zijn (zie punt 5). Onderneming is elke voor de lange termijn gevestigde organisatie van zelfstandige economische activiteit, ook wanneer deze niet op winst is gericht; rechtspersonen van het openbare recht gelden altijd als ondernemer. Bij de aankoop van een digitaal vignet door een natuurlijke persoon vóór aanvang van de exploitatie van zijn onderneming ten behoeve van het scheppen van de voorwaarden daarvoor, behoort de aankoop nog niet tot de bovengenoemde exploitatie.

  3. Aan het begin van het bestelproces wordt de consument er duidelijk over geïnformeerd, welke betalingsmiddelen worden geaccepteerd. De afzonderlijke technische stappen zijn in de ASFINAG-onlineshop overzichtelijk en voor zich sprekend weergegeven, namelijk door de stappen

   • Productkeuze (inclusief het onderscheid auto of motorfiets): Na de keuze van het vignetproduct moeten het land van registratie en het kenteken (dubbel, ter voorkoming van invoerfouten) worden ingevoerd. Optioneel kan de koper voor anonieme statistische doeleinden aangeven, of het opgegeven kenteken een wisselkenteken is. Indien de koper geen standaardkenteken heeft, wordt de syntaxis van het kenteken niet verder gecontroleerd. De koper kan afhankelijk van de productspecificatie (zie punt 2.1) ook het begin van de geldigheid kiezen. Voor zover de koper over een registratiecode beschikt, kan deze registratiecode hier worden aangegeven.

   • Mijn gegevens: Om de koper met name de bestellingsbevestiging (zie punt 3.4) of een optionele vervaldatumherinnering te kunnen sturen, is de invoer van een e-mailadres (dubbel, ter voorkoming van invoerfouten) nodig. Verder moet de koper de betalingsmethode aangeven. Optioneel kunnen (bij een aankoop ter waarde van meer dan EUR 400,- (bruto) verplicht) de gegevens voor de ontvanger van de factuur worden ingevoerd.

   • Besteloverzicht: Op deze pagina worden de koper de totale kosten (ook met en zonder omzetbelasting), de geselecteerde producten, het aangegeven e-mailadres, eventueel de gegevens van de ontvanger van de factuur en de betalingsmethode getoond. De koper kan producten wissen of kenteken, e-mailadres, eventuele gegevens van de ontvanger van de factuur en de betalingsmethode wijzigen. Deze stap biedt de koper een geschikt, effectief en toegankelijk technisch middel, waarmee hij invoerfouten vóór de afgifte van zijn aankoopverklaring kan bekijken en eventueel corrigeren. De koper moet zijn akkoordverklaring met de AGV bevestigen door een selectievakje aan te vinken. Door activering van de button „Bestellen met verplichting tot betalen“ vindt de aankoopverklaring door de koper plaats.

   • Betaling: De koper wordt naar de desbetreffende betalingsdienstaanbieder voor de gekozen betalingsmethode doorgeleid, waar de koper de betaling moet afhandelen. Dit gehele proces wordt uitsluitend door de betalingsdienstaanbieder uitgevoerd, zodat hierop aanvullende voorwaarden van de betalingsdienstaanbieder van toepassing kunnen zijn, waarop ASFINAG geen invloed heeft.

   • Bevestiging: Zodra de ASFINAG van de betalingsdienstaanbieder de bevestiging heeft ontvangen, dat de betaling succesvol is uitgevoerd, wordt de koper naar de bevestigingspagina geleid. Daar wordt de koper ook het product-ID getoond, waarbij de aankoopbevestiging ook geprint of opgeslagen kan worden. Voorts kan de factuur daar weergegeven of gedownload worden.

  4. Na voltooiing van de aankoop ontvangt de koper op het door hem aangegeven e-mailadres direct een bevestiging m.b.t. zijn aankoopverklaring resp. de bestellingsbevestiging van het(de) aangekochte digitale vignet(ten). Deze e-mail aan de koper bevat ook de van toepassing zijnde AGV inclusief het voorbeeld-herroepingsformulier voor consumenten (zie ook punt 4) en de factuur.

  5. Het aankoopproces wordt door de ASFINAG opgeslagen (zie daarvoor ook punt 14). Nadat de koper zich in de ASFINAG-webshop onder „Mijn account“ geregistreerd heeft, krijgt hij toegang tot zijn aankoopgegevens en diverse bewerkings- en wijzigingsmogelijkheden met betrekking tot zijn gekozen producten. Een registratie onder „Mijn account“ is online op elk moment mogelijk.

 4. Herroepingsrecht van de consument m.b.t. de aankoop van het digitale vignet

  1. Consumenten hebben volgens de tolverordening het recht, hun aankoop betreffend het digitale vignet bij de aankoop op afstand binnen veertien dagen zonder opgave van redenen, te herroepen. De herroepingstermijn begint daarbij met de dag van aankoop.

  2. Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de consument door middel van een duidelijke verklaring de ASFINAG (bijv. e-mail aan widerruf-shop@asfinag.at, een per post verzonden brief, fax) over zijn besluit, de aankoop te herroepen, informeren. De verklaring van herroeping kan informeel worden gedaan. Consumenten kunnen daarvoor het aan het eind van deze AGV ter beschikking gestelde voorbeeld-herroepingsformulier gebruiken, dat echter niet verplicht is. Aan de herroepingstermijn is voldaan, wanneer de verklaring van herroeping binnen de betreffende termijn wordt verzonden. Gelieve het(de) betreffende product-ID('s) te vermelden, zodat de bijbehorende verklaringen van herroeping snel en efficiënt verwerkt kunnen worden.
  3. Om een zo snel mogelijke en efficiënte verwerking van de verklaringen van herroeping te kunnen waarborgen, verzoekt de ASFINAG, verklaringen van herroeping zo mogelijk per e-mail en onder opgave van de gegevens, zoals die staan vermeld in het voorbeeld-herroepingsformulier dat aan het einde van deze AGV ter beschikking is gesteld, aan widerruf-shop@asfinag.at te richten.

  4. In geval van een tijdige herroeping worden alle door de consument verrichte betalingen onmiddellijk en uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de verklaring van herroeping terugbetaald, waarbij voor de terugbetaling hetzelfde betalingsmiddel wordt gebruikt als waarmee de consument de betaling heeft verricht.

 5. Aankoop van het digitale vignet door ondernemers

  1. Zie algemene informatie over de aankoop van het digitale vignet onder punt 2.

  2. Ondernemers bevestigen hun ondernemersstatus tijdens het aankoopproces. Daarmee bevestigt de ondernemer dat hij het/de digitale vignet(ten) in het kader van zijn ondernemersstatus koopt. Voor de aankoop van het digitale vignet geldt het in punt 3.3 tot en met 3.5 voor consumenten bepaalde naar analogie ook voor ondernemers, met de volgende uitzonderingen: Bij ondernemers kan het digitale vignet direct na aankoop geldig worden gemaakt. Ondernemers hebben overeenkomstig punt 4 geen recht op herroeping.

 6. Aankoop van digitale trajecttol door consumenten

  1. Zie algemene informatie over de aankoop van digitale trajecttol via afstandsverkoop onder punt 2.

  2. Wie consument is, wordt in punt 3.2 ook voor de digitale trajecttol gedefinieerd.

  3. Voor de aankoop van digitale trajecttol door consumenten geldt naar analogie het in punt 3.3 tot en met 3.5 vastgelegde, met de volgende bijzonderheden voor de trajecttol:

   • Productkeuze: Hier kan de koper van een jaarkaart overeenkomstig punt 2.2 ook het begin van de eenjarige geldigheidsduur kiezen of voor een enkele rit kiezen. Na de keuze van het trajecttol-product moeten land van registratie en kenteken (dubbel, ter voorkoming van invoerfouten) worden ingevoerd. Om bij bezit van een jaarvignetsticker in aanmerking te komen voor de verrekening van EUR 40,- (incl. btw.) op de prijs van de digitale jaarkaart, moet de koper het nummer van het onderste gedeelte van het jaarvignet, dat niet op de ruit wordt geplakt, invoeren. Bij gelijktijdige of voorafgaande aankoop van een digitaal jaarvignet wordt de verrekening voor het identieke kenteken door het systeem gedaan.

   • Bij aankoop van een enkele rit geeft de consument door activering van een desbetreffend selectievakje zijn uitdrukkelijke wens te kennen, dat direct met de rit en nog vóór het verstrijken van de herroepingstermijn (zie punt 7) begonnen kan worden. Daarmee kan de consument de enkele rit direct starten en volledig consumeren. Met het starten van de enkele rit/passeren van het tolstation bestaat geen herroepingsrecht meer.

 7. Herroepingsrecht van de consument m.b.t. de aankoop van de digitale trajecttol

  1. Consumenten hebben het recht, de aankoop inzake de digitale trajecttol binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn begint daarbij met de dag van aankoop.

  2. Hetherroepingsrecht vervalt overeenkomstig punt 6.3 bij enkele ritten, die door de consument binnen de herroepingstermijn geheel geconsumeerd zijn.

  3. In het andere geval geldt bij het herroepingsrecht m.b.t. de aankoop van de digitale trajecttol naar analogie het in punt 4 vastgelegde

 8. Aankoop van digitale trajecttol door ondernemers

  1. Zie algemene informatie over de aankoop van digitale trajecttol onder punt 2.

  2. Ondernemers bevestigen hun ondernemersstatus tijdens het aankoopproces. Daarmee bevestigt de ondernemer dat hij de digitale trajecttol in het kader van zijn ondernemersstatus koopt. Bij ondernemers kan de digitale jaarkaart – anders dan bij consumenten (zie met name punt 6.3) – meteen na aankoop geldig worden gemaakt. Ondernemers hebben echter niet het recht van herroeping volgens punt 7.

  3. In het andere geval geldt het in punt 6 voor consument bepaalde naar analogie ook voor ondernemers.

 9. Aankoop van het digitale abonnement door consumenten en herroepingsrecht van de consument

  1. Voor de aankoop van de digitale abonnementen door consumenten in de ASFINAG-webshop geldt voor digitale jaarvignetten het in punt 3 en voor digitale jaarkaarten het in punt 6 vastgelegde, met de volgende bijzonderheden:

   • Productkeuze: Om digitale abonnementen te kunnen kopen, is het vereist, dat de koper zich registreert onder „Mijn account“ (zie punt 11). Bij het digitale abonnement gaat het om een aankoop voor onbepaalde tijd van digitale jaarvignetten resp. digitale jaarkaarten, analoog aan een abonnementscontract.

   • Geldigheid bij de allereerste aankoop: Het begin van de geldigheid bij de allereerste aankoop van het digitale jaarvignet in het kader van het digitale abonnement gebeurt overeenkomstig punt 2.1. Het begin van de geldigheid bij de allereerste aankoop van de digitale jaarkaart in het kader van het digitale abonnement gebeurt overeenkomstig punt 2.2.

   • Geldigheid van de vervolgaankoop: een in het kader van het digitale abonnement gekocht digitaal jaarvignet is geldig vanaf afboeking van de aankoopprijs (7 januari van het volgende jaar). Een in het kader van het digitale abonnement gekochte digitale jaarkaart is geldig vanaf de dag, die volgt op de laatste dag van geldigheid van de vorige jaarkaart.

   • Prijzen: Voor het digitale abonnement zijn geen aparte administratiekosten verschuldigd. Uitsluitend de op dat moment geldende prijs voor de digitale jaarvignetten of jaarkaarten worden afgeboekt.

   • Wanneer het digitale abonnement voor het eerst wordt afgesloten, wordt de prijs van het actuele digitale jaarvignet of van de actuele jaarkaart bij de aankoop afgeboekt. In de daaropvolgende jaren gebeurt de afboeking bij digitale jaarvignetten op 7 januari en bij digitale jaarkaarten 20 dagen vóór het begin van de geldigheid van de nieuwe jaarkaart.

   • De koper van een digitaal abonnement wordt door ASFINAG tijdig vóór het verlopen van de huidige geldigheidsduur per e-mail geïnformeerd over zijn digitale abonnement, het recht van opzegging, wijzigingen in de AGV of andere functionaliteiten in verband met het digitale abonnement.

   • Het digitale abonnement heeft geen minimumlooptijd en kan op elk moment zonder opgave van redenen tot uiterlijk 3 dagen vóór de afboeking (tijdstip zie hierboven) uitsluitend onder „Mijn account“ worden opgezegd. Zodra de afboeking in het kader van het digitale abonnement heeft plaatsgevonden, is een opzegging voor de actuele digitale jaarvignetten of jaarkaarten niet meer mogelijk. Een niet geslaagde afboeking geldt als tijdige opzegging van het digitale abonnement. De koper wordt over het al dan niet slagen van de afboeking per e-mail geïnformeerd op het in „Mijn account“ opgeslagen e-mailadres.

  2. De ASFINAG geeft aan consumenten het recht, om het afsluiten (eerste aankoop) van het digitale abonnement in de afstandsverkoop binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn begint daarbij met de dag van de eerste aankoop van het digitale abonnement. Voor de uitoefening en de gevolgen van het herroepingsrecht van aankoop van het digitale abonnement geldt het in punt 4 bepaalde dienovereenkomstig. Het herroepingsrecht geldt uitsluitend bij de afsluiting van het digitale abonnement en geldt niet voor de in het kader van het digitale abonnement plaatsvindende vervolgaankopen van digitale jaarvignetten of jaarkaarten.

 10. Aankoop van het digitale abonnement door ondernemers

  1. Ondernemers zijn verplicht, hun ondernemersstatus tijdens het aankoopproces middels het desbetreffende selectievakje te bevestigen.

  2. Voor de aankoop en de opzegging door ondernemers geldt het in punt 9 voor consumenten geregelde naar analogie, met de volgende uitzonderingen: Bij ondernemers kan de eerste aankoop van het digitale jaarvignet of digitale jaarkaart (ook) in het kader van het digitale abonnement meteen na de aankoop geldig worden gemaakt. Ondernemers hebben overeenkomstig punt 9.4 geen recht op herroeping.

 11. „Mijn account“

  1. Vóór het begin van de geldigheid van een digitaal vignet of van digitale trajecttol (bij digitale jaarvignetten echter niet bij aankoop in het kader van een digitaal abonnement) kunnen onder „Mijn account“ of bij de betreffende ASFINAG-verkooppunten overeenkomstig de tolverordening de volgende gegevens worden gewijzigd:

   (i)           kenteken en land van registratie; en

   (ii)           eerste dag van geldigheid (alleen bij tiendagen- en tweemaandenvignet, jaarkaart).

   Bij de enkele rit kan vóór gebruik van het trajecttolgedeelte het kenteken en het land van registratie worden gewijzigd.

  2. Vanaf het begin van de geldigheid van een digitaal jaarvignet en van een trajecttol-jaarkaart (ook in het kader van een digitaal abonnement) kunnen in de webshop of bij de betreffende ASFINAG-verkooppunten het kenteken en het land van registratie gewijzigd worden van een reeds gekocht digitaal jaarvignet of een trajecttol-jaarkaart. Conform de tolverordening is een wijziging om de volgende redenen mogelijk:

   • Verhuizing naar een ander politiek district (met verplichte betaling van de kosten, momenteel 18,- euro)

   • Samenvoeging van districten (gratis of terugvorderbaar)

   • Verlies of diefstal van het kenteken (gratis of terugvorderbaar)

   • Total loss van het voertuig (gratis of terugvorderbaar)

   • Diefstal van het voertuig (gratis of terugvorderbaar).

   De aanvraag moet vergezeld gaan van de desbetreffende bewijzen. Zie voor nadere informatie hierover de tolverordening deel A I, punt 3.6 resp. deel A II, punt 4.8.

  3. Geregistreerde kopers kunnen op elk moment via de ASFINAG-webshop inloggen op „Mijn account“ onder opgave van e-mailadres en wachtwoord. De toegangsgegevens voor „Mijn account“ moeten veilig bewaard en geheim gehouden worden.

  4. De kopers worden verzocht, hun gegevens in „Mijn account“ en vooral hun contactgegevens altijd up-to-date, volledig en correct te houden.

  5. „Mijn account“ biedt ook de service, dat de koper zijn betalingsmiddelen voor toekomstig gebruik in de kader van de aankoop op kan slaan.

 12. Openbaar vignettenregister

  1. Het vignettenregister is een openbaar register, dat door iedereen geraadpleegd kan worden, om te controleren of voor een bepaald voertuig (kenteken) een digitaal vignet/digitale trajecttol met een bepaalde geldigheidsperiode is aangeschaft en dit voertuig dus op rijkswegen (snelwegen en autowegen) mag worden gebruikt. Deze verificatiemogelijkheid komt overeen met de visuele controle van het gebruiksrecht van een voertuig in geval van een stickervignet. Dit dient ook de belangen van de gebruikers van rijkswegen: Zonder dat zouden bestuurders niet betrouwbaar kunnen beoordelen, of ze met het voertuig rijkswegen mogen gebruiken.

  2. Daarom kan iedereen door het invoeren van een kenteken in het door ASFINAG beheerde vignettenregister via internet gratis opvragen, of een voertuig over een digitaal vignet of over digitale trajecttol beschikt en voor welke periode dit geldt.

  3. In het vignettenregister is niet te zien, of er een digitaal abonnement is.

 13. Garantie en schadevergoeding betreffende de aankoop

  1. Voor consumenten gelden de algemene wettelijke garantiebepalingen, die in de §§ 922 t/m 932a van het "Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch" („ABGB“) (Burgerlijk Wetboek) geregeld zijn.

  2. Voor ondernemers geldt bovendien de controleplicht en de verplichting tot ingebrekestelling volgens § 377 van het "Unternehmensgesetzbuch" („UGB“) (Handelswetboek).

  3. De aanspraak op schadevergoeding wegens lichte nalatigheid is zowel voor consumenten als voor ondernemers uitgesloten, waarbij deze uitsluiting van aansprakelijkheid niet geldt voor persoonlijk letsel, dwingende aansprakelijkheidswetten en voor consumenten ook niet voor schendingen van belangrijke contractuele verplichtingen. Voor ondernemers is de aansprakelijkheid in geval van grove nalatigheid bovendien beperkt tot de positieve schade, waarbij ook hier de bovenstaande uitzonderingen op uitsluiting van aansprakelijkheid gelden.

 14. Verbod van de wederverkoop

  1. De commerciële wederverkoop van aangekochte producten van de digitale vignetten en de digitale trajecttol zonder schriftelijke toestemming van ASFINAG is verboden.

 15. Informatie over de gegevensverwerking

  Geldend zijn de bepalingen volgens de de tolheffingssystemen van ASFINAG.

 16. Informatie over de mogelijkheid tot het indienen van klachten en over geschillenbeslechting voor consumenten

  1. Het online-platform voor geschillenbeslechting van de EU voor online-overeenkomsten met consumenten vindt u onder http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  2. Het Oostenrijkse arbitrageorgaan voor consumententransacties vindt u onder http://www.verbraucherschlichtung.or.at/.

  3. ASFINAG is niet verplicht deel te nemen aan deze alternatieve geschillenbeslechtingsprocedure.

  4. Wensen, suggesties en klachten moeten gericht worden aan: info@asfinag.at

 17. Rechtskeuze en jurisdictie bij ondernemers

  1. Uitsluitend het Oostenrijkse recht is van toepassing onder uitsluiting van zijn collisieregels en van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten. Door deze rechtskeuze wordt de koper van een digitaal vignet en/of digitale trajecttol, die een consument is, niet in zijn dwingende rechten van zijn thuisland beperkt.

  2. Voor zover de koper van een digitaal vignet en/of digitale trajecttol geen consument is, is de exclusief bevoegde rechtbank voor alle aanspraken en eventuele geschillen uit en op basis van deze rechtsverhouding en de afhandeling ervan de voor het eerste arrondissement in Wenen, Oostenrijk, zakelijk verantwoordelijke rechtbank.

 18. Salvatorische clausule bij ondernemers

  1. Voor ondernemers, maar niet voor consumenten, geldt: De ineffectiviteit of onuitvoerbaarheid van afzonderlijke bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden doet geen afbreuk aan de effectiviteit van de overige bepalingen. Een ineffectieve of onuitvoerbare bepaling moet door een effectieve worden vervangen, die het economische doel het dichtst benadert. Hetzelfde geldt voor eventuele hiaten.

Bijlage : Voorbeeld-herroepingsformulier voor consumenten

Wanneer u consument bent en de aankoop van het digitale vignet of de digitale trajecttol wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het – indien mogelijk, maar niet verplicht per e-mail – terug:

Aan Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft

pA ASFINAG Maut Service GmbH

Am Europlatz 1

1120 Wien

E-mail: widerruf-shop@asfinag.at

Fax: +43 (0) 50 108-10020

Hiermee herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) afgesloten aankoop van het(de) digitale vignet(ten)/ digitale trajecttol (*), besteld op: ___________________.

Voertuigkenteken en land van registratie: ______________________________________.

Product-ID: ______________________________________.

Naam van de consument(en): ______________________________________.

Adres van de consument(en): ______________________________________.

Handtekening van de consument(en) (alleen bij mededelingen op papier):

______________________________________.

Datum: ___________________.

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.


Archief algemene gebruiksvoorwaarden

Hier vindt u alle oude versies van de algemene gebruiksvoorwaarden. Voor het lezen van deze documenten is een geschikte PDF-reader nodig.

  Algemene gebruiksvoorwaarden (versie: 01.11.2017)