Indhold

GENERELLE BRUGSBETINGELSER i forbindelse med de digitale vignetter samt den digitale vejafgift i ASFINAGs webshop (inklusive ASFINAGs app)

GENERELLE BRUGSBETINGELSER for servicen „Digital vejafgift Flex“ („Generelle brugsbetingelser-Flex“)

De generelle brugsbetingelser til download (med status 08.11.2018)

Status: 08.11.2018


De anvendte kønsspecifikke begreber og betegnelser i disse generelle brugsbetingelser omfatter henholdsvis den mandlige og kvindelige form på lige fod.

 1. ASFINAG og „ASFINAG-Webshop“

  1. Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft (kort benævnt „ASFINAG“) driver og er medindehaver af den „digitale webshop for vignetter“ på internettet på https://shop.asfinag.at (kort benævnt: „Webshop“) hhv. ASFINAGs app „Unterwegs“ til iOS eller Android (kort benævnt: „app“; såfremt der ikke skelnes i det følgende, altid kort benævnt: "ASFINAGs webshop"). ASFINAG er et aktieselskab, som er oprettet på baggrund af ASFINAG-loven, og hvis aktier til fulde ejes af Republikken Østrig: Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft; Afdeling: Rotenturmstrasse 5-9, 1011 Wien, Østrig; Kontakt: Tlf +43 (0) 50 108-10000, Fax +43 (0) 50 108-10020, E-mail Selskabsregisternummer og virksomhedsregister: FN 92191 a, Handelsretten i Wien; CVR-nummer ATU 43143200; Selskabets formål: Finansiering, planlægning, opførelse og vedligeholdelse af hovedveje, herunder den nødvendige infrastruktur, der tjener dette formål, opkrævning af tids- og kilometertalafhængige vejafgifter fra brugerne af disse veje samt ekspedition af de pålagte forpligtelser for Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft med bemyndigelse fra forbundsministeren for finanser, såfremt de er pålagt med det formål at planlægge, opføre og vedligeholde hovedveje, udnyttelse og forvaltning af de arealer, der ikke umiddelbart bruges til trafik samt de jordstykker og byggerier, der er overdraget som ejendom under Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft på baggrund af forbundsloven om tilskødning og overdragelse af hovedveje (Artikel 5 i loven om overdragelse af hovedveje), samt gennemførsel af dele af den operationelle dagsorden for i systemet for digitale kontrolenheder i vejtrafikken; anvendelige handels- hhv. erhvervsmæssige forskrifter: ASFINAG-loven, ASFINAG-bemyndigelsesloven af 1997, Loven om vejafgifter på hovedvejesamt Lovgivningen om særlig finansiering af vejeLoven om finansiering af motortrafikvejene ved Arlberg, Forbundsloven vedrørende finansieringen af motorvejen Innsbruck-Brenner, Loven om finansiering af motorvejen Karawanken, Loven om finansiering af motorvejen Pyhrn og Loven om finansiering af motorvejen Tauern), Forordningen om vignetpriser og Vejafgiftsordningen.

  2. Med den indgåede aftale om brugsret på baggrund f ASFINAG-bemyndigelsesloven af 1997, blev brugsretten til alle motorveje og motortrafikveje overdraget til ASFINAG. ASFINAG har dermed retten til at opkræve vejafgift fra samtlige brugere her. Ud over de lovfæstede grundlag ligger den gældende vejafgiftsordning, som udgør en integreret del af disse generelle brugsbetingelser, til grund for denne afgift.

  3. Loven om vejafgifter på hovedveje (BStMG) regulerer indretningen af den tidsafhængige afgift hhv. vejafgift for ensporede motorøretøjer samt for flersporede køretøjer, hvis maksimalt tilladte samlede vægt udgør mere end 3,5 tons. Købet af en digital vignet hhv. en digital vejafgift er mulig ved at nummerpladen registreres i afgiftssystemet. For at muliggøre denne registrering hhv. for at muliggøre køb og administration af den digitale vignet hhv. den digitale vejafgift, driver ASFINAG ASFINAGs webshop.

  4. Webshoppen er tilgængelig på følgende sprog: Tysk (standard), engelsk, kroatisk, slovensk, slovakisk, italiensk, tjekkisk, ungarsk, fransk, tyrkisk, polsk, hollandsk, rumænsk og dansk.

  5. Der opstår ingen yderligere omkostninger for brugeren i sammenhæng med brugen af ASFINAGS webshop. Evt. omkostninger for dataanvendelse for brugeren i sammenhæng med de (mobile) fjernkommunikationsmidler tilfalder brugerens teleudbyder.

  6. Erhvervelsen af den digitale vignet hhv. den digitale vejafgift er en lovmæssig kontraktlig forpligtelse. En erhvervelse online må udelukkende finde sted via ASFINAGs webshop inden for EØS og Schweiz. Erhvervelsen finder udelukkende sted på baggrund af disse generelle brugsbetingelser, under henvisning til de tilhørende dokumenter og de lovmæssige bestemmelser. Øvrige betingelser - særligt købsbetingelser eller lignende for abonnenten - er udelukket.

  7. De konkrete, generelle brugsbetingelser gælder for købet fra 08.11.2018. Disse og tidligere generelle brugsbetingelser (samt stilsvarende gyldighedsperiode) kan hentes via det følgende link: https://shop.asfinag.at/de/anb, hvor de stilles til rådighed således, at de kan gemmes og gengives af brugeren.

 2. Klæbemærkat eller digital vignet hhv. vejafgift eller digital vejafgift?

  1. Klæbemærkater og digitale vignetter har den samme gyldighedsperiode, de koster det samme og fås henholdsvis som årsvignet, to-måneders vignet og som ti-dages vignet. De adskiller sig dog ved at klæbemærkatet skal anbringes på køretøjet, mens køretøjets nummerplade ved den digitale vignet registreres i vejafgiftssystemet ifølge regulativerne i loven om vejafgifter på hovedveje. Denne registrering udgør den digitale vignet. Ifølge vejafgiftsordningen kan den digitale vignet ved forbrugerkøb via fjernsalg tidligst gælde 18 dage efter købet. Ellers kan man ved to-måneders vignet og ved ti-dages vignet frit vælge start på gyldighedsperioden inden for det pågældende og - såfremt det allerede er til rådighed - det følgende vignetår (1. december til 30. november det følgende år), til den gældende vejafgiftstarif. Købere kan vælge den variant af vejafgiftsopkrævning, som giver flere fordele for dem.

  2. Traditionel vejafgift og digital vejafgift koster det samme og findes til enkeltkørsel eller årskort. Loven om vejafgifter på hovedveje fastsætter, at der ved besiddelse af en årsvignet (digital vignet eller klæbemærkat) og ved køb af et årskort inden for årsvignettens gyldighedsperiode modregnes EUR 40,- (inkl. moms) på den til enhver tid gældende pris for årskortet, dette illustreres i bestillingsprocessen. Ifølge vejafgiftsordningen kan den digitale vignet ved forbrugerkøb via fjernsalg tidligst gælde 18 dage efter købet; og ellers kan man i alle tilfælde frit vælge start på gyldighedsperioden inden for det pågældende kalenderår. Ved enkeltkørsel skal abonnenten bekræfte gyldigheden med det samme (se oplysningerne i Punkt 6.3).

  3. ASFINAG tilbyder i webshoppen også køb af et abonnement for digitale årsvignetter hhv. digitale årskort til vejafgift (enkeltvis eller tilsammen kort benævnt: "Digitalt abonnement"). Med det digitale abonnement modtager den erhvervende part i henhold til en abonnementsaftale på ubestemt tid og indtil opsigelse automatisk de fremtidige digitale årsvignetter hhv. digitale årskort til den pågældende købspris. Den aktuelle årsvignet hhv. det aktuelle digitale årskort til den aktuelle købspris modtages som det første køb ifølge abonnementsaftalen.

 3. Køb af den digitale vignet som forbruger

  1. Se generel info i forhold til digitale vignetter i fjernsalg eller ved ASFINAG-automater eller ASFINAG-udsalgssteder under Punkt 2.

  2. En forbruger er en person, som køber digitale vignetter og hvor købet ikke hører under driften af dennes erhverv hhv.som ikke erklærer sig som erhvervskunde under købet (se Punkt 5). Erhverv er enhver permanent oprettet organisation med uafhængige, erhvervsmæssige aktiviteter, uanset om den er profitorienteret; juridiske personer under den offentlige ret anses altid som erhvervskunder. Hvis en naturlig person køber en digital vignet før påbegyndelse af driften af dennes erhverv, og for at skabe forudsætninger for denne drift, hører købet endnu ikke under denne.

  3. Ved bestillingens start informeres forbrugeren klart og tydeligt om hvilke betalingsmidler der accepteres. De enkelte tekniske trin er illustreret overskueligt og selvforklarende i ASFINAGs online shop, nemlig via trinnene

   • Produktudvalg (herunder skelnen mellem bil og motorcykel): Efter valg af vignetprodukt skal man angive indregistreringsland og nummerplade (hver især to gange for at hindre indtastningsfejl). Køberen kan valgfrit angive om den indtastede nummerplade er en skiftenummerplade, for anonyme statistiske formål. Har køberen ingen standardnummerplade kontrolleres nummerpladens syntaks ikke yderligere. Køberen kan alt efter produktspecifikation (se Punkt 2.1) også vælge start på gyldighedsperiode. Såfremt køberen råder over en registreringskode, kan denne registreringskode angives her.

   • Mine data: For især at kunne formidle en ordrebekræftelse hhv. en valgfri påmindelse om udløb til køberen (se Punkt 3.4), er det nødvendigt at indtaste en e-mailadresse (denne skal indtastes to gange for at hindre indtastningsfejl). Køberen skal endvidere angive betalingsmetoden. Det er valgfrit (dog forpligtende ved køb til en værdi på over EUR 400,- (brutto)) at angive oplysninger om modtageren af fakturaen.

   • Bestillingsoversigt: På denne side vises samlede omkostninger (også med og uden moms) ,de valgte produkter, den angivne e-mailadresse og evt. oplysninger om modtageren af fakturaen samt betalingsmetode til køberen. Køberen kan slette produkter hhv. ændre nummerplade, e-mailadresse evt. oplysninger om modtageren af fakturaen og betalingsmetode. Med dette trin modtageren køberen dermed et passende, effektivt og tilgængeligt teknisk middel, hvormed han eller hun kan identificere og korrigere indtastningsfejl før indsendelsen af sin købserklæring. Køberen skal bekræfte gyldigheden af de generelle brugsbetingelser via aktivering af en markeringsboks. Køberens købserklæring finder sted via aktivering af knappen BESTIL BETALINGSPLIGTIGT".

   • Betaling: Køberen videreledes til den pågældende betalingsudbyder for den valgte betalingsmetode, hvor køberen skal gennemføre betalingsudviklingen. Hele denne proces finder udelukkende sted via betalingsudbyderen, hvilket betyder at evt. supplerende betingelser hos betalingsudbyderen i forhold til dette, som ASFINAG ikke har indflydelse på, kan være anvendelige.

   • Bekræftelse: Så snart ASFINAG har modtaget bekræftelse fra betalingsudbyderen om at betalingen er gennemført korrekt, ledes køberen videre til bekræftelsessiden. Her vises også produkt-id for brugeren, hvorved købsbekræftelsen kan udskrives hhv. gemmes. Desuden kan fakturaen vises eller downloades her.

  4. Efter afslutning af købet modtager køberen omgående en bekræftelse i forhold til sin købserklæring hhv. ordrebekræftelsen for den/de købet digital(e) vignet(ter), på den e-mailadresse som han eller hun har angivet. Denne e-mail til køberen indeholder også de gældende almindelige brugsbetingelser samt en formularskabelon til fortrydelse for forbrugere (se også Punkt 4) samt fakturaen.

  5. Købet gemmes af ASFINAG (se hertil også Punkt 14). Efter at køberen har registreret sig i ASFINAGs webshop under "Min konto", modtager denne adgang til sine købsdata samt diverse redigerings- og ændringsmuligheder i sammenhæng med sine valgte produkter. Det er til enhver tid muligt at registrere sig til "Min konto" online.

 4. Fortrydelsesret for forbrugere ved køb af den digitale vignet

  1. Forbrugere er ifølge vejafgiftsordningen forbeholdt retten til at annullere deres køb vedrørende den digitale vignet i fjernsalg inden for fjorten dage uden angivelse af årsag. Fortrydelsesfristen begynder dermed på købsdagen.

  2. sin fortrydelsesret skal forbrugeren informere ASFINAG om sin beslutning om at annullere købet ved hjælp af en entydig erklæring (f.eks. en e-mail til widerruf-shop@asfinag.at, et brev sendt med posten eller en telefax). Fortrydelseserklæringen kan grundlæggende udføres uden iagttagelse af formregler. Forbrugere kan til dette formål anvende formularskabelonen til fortrydelse i bunden af disse generelle brugsbetingelser, det er dog ikke obligatorisk. Fortrydelsesfristen er garanteret, hvis fortrydelseserklæringen afsendes inden for fristen. Angiv venligst det/de pågældende Produkt-id(er), så de tilhørende fortrydelseserklæringen kan ekspederes hurtigt og effektivt.
  3. For at kunne garantere n så hurtig og effektiv ekspedition af fortrydelseserklæringer som muligt, anmoder ASFINAG om at man så vidt muligt retter fortrydelseserklæringer til widerruf-shop@asfinag.at via e-mail og ved angivelse af de anførte data ifølge formularskabelonen til fortrydelse, som findes i bunden af disse generelle brugsbetingelser.

  4. I tilfælde af en fortrydelse inden for den fastsatte frist erstattes samtlige ydede betalinger fra køberen omgående og senest inden for 14 dage fra modtagelsen af fortrydelseserklæringen, ved anvendelse af samme betalingsmiddel til refusionen, som forbrugeren benyttede til afviklingen af sin betaling.

 5. Køb af den digitale vignet som erhvervskunde

  1. Se den generelle information i forhold til køb af digital vignet under Punkt 2.

  2. . Erhvervskunder bekræfter deres egenskab som erhvervsdrivende under købet. Dermed bekræfter erhvervskunden at denne køber den/de digitale vignet(ter) i forbindelse med sin egenskab som erhvervsdrivende. For købet af den digitale vignet gælder det fastsatte i Punkt 3.3 til 3.5 for forbrugere tilsvarende for erhvervskunder, med følgende undtagelser: Ved erhvervskunder kan den digitale vignet gøres gyldig straks efter købet. Erhvervskunder er ikke berettiget til fortrydelse ifølge Punkt 4.

 6. Køb af den digitale vejafgift som forbruger

  1. Se den generelle information i forhold til køb af digital vejafgift i fjernsalg under Punkt 2.

  2. Hvornår man er forbruger angives også for den digitale vejafgift i Punkt 3.2.

  3. For købet af den digitale vejafgift som forbruger gælder ligeledes det fastsatte i Punkt 3.3 til 3.5, med følgende særlige kendetegn for vejafgiften:

   • Produktudvalg: Her kan køberen af et årskort også ifølge Punkt 2.2 vælge starten af den etårige gyldighedsperiode eller beslutte sig for en enkeltkørsel. Efter valg af vejafgiftsprodukt skal man angive indregistreringsland og nummerplade (hver især to gange for at hindre indtastningsfejl). For at bevirke at der modregnes EUR 40,- (inkl. moms) på prisen for det digitale årskort ved køb af et årsklæbemærkat, skal køberen indtaste nummeret på årsvignetkvitteringen. Ved samtidigt eller tidligere køb af en digital årsvignet sker modregningen for den identiske nummerplade via systemet.

   • I tilfælde af køb af en enkeltkørsel erklærer forbrugeren via aktivering af en tilhørende markeringsboks sit udtrykkelige ønske om at denne kan påbegyndes straks og særligt endnu før udløbet af fortrydelsesfristen (se Punkt 7). Dermed kan forbrugeren starte enkeltkørslen straks of bruge denne helt. Ved start af enkeltkørslen/gennemkørslen af betalingsanlægget er fortrydelsesretten ikke længere gældende.

 7. Fortrydelsesret for forbrugere ved køb af den digitale vejafgift

  1. Forbrugere har retten til at annullere købet angående den digitale vejafgift inden for fjorten dage uden angivelse af årsag. Fortrydelsesfristen begynder dermed på købsdagen.

  2. Fortrydelsesretten bortfalder ifølge målsætningen i Punkt 6.3 ved enkeltkørsler, som benyttes fuldstændigt af forbrugeren inden for fortrydelsesfristen.

  3. Ellers gælder det fastsatte i Punkt 4 ligeledes for fortrydelsesret ved køb af den digitale vejafgift.

 8. Køb af den digitale vejafgift som erhvervskunde

  1. Se den generelle information i forhold til køb af digital vejafgift under Punkt 2.

  2. Erhvervskunder bekræfter deres egenskab som erhvervsdrivende under købet. Dermed bekræfter erhvervskunden at denne køber den digitale vejafgift i forbindelse med sin egenskab som erhvervsdrivende. Ved erhvervskunder kan det digitale årskort - til forskel fra ved forbrugere (se særligt Punkt 6.3) - straks gøres gyldigt efter købet. Erhvervskunder er dog ikke berettiget til fortrydelse ifølge Punkt 7.

  3. I øvrigt gælder det fastsatte i Punkt 6 for forbrugere ligeledes for erhvervskunder

 9. Køb af det digitale abonnement af forbrugere og fortrydelsesret for forbrugere

  1. For køb af det digitale abonnement af forbrugere i ASFINAGs webshop gælder det fastsatte i Punkt 3 for digitale årsvignetter og det fastsatte i Punkt 6 for digitale årskort, med følgende kendetegn:

   • Produktudvalg: For at kunne købe digitale abonnementer, er det påkrævet at køberen registrerer sig under "Min konto", (se Punkt 11). Ved et digitalt abonnement drejer det sig om et køb af digitale årsvignetter hhv. digitale årskort uden udløb ifølge en abonnementsaftale.

   • Gyldighed ved det indledende køb: Starten af gyldigheden ved det indledende køb af den digitale årsvignet i forbindelse med det digitale abonnement finder sted i henhold til Punkt 2.1. Starten af gyldigheden ved det indledende køb af det digitale årskort i forbindelse med det digitale abonnement finder sted i henhold til Punkt 2.2

   • Gyldighed af følgende køb: En digital årsvignet, som er købt i forbindelse med det digitale abonnement, er gyldig fra debitering af købsprisen (7. januar det følgende år). Et digitalt årskort i forbindelse med det digitale abonnement er gyldigt fra den dag, der følger efter sidste gyldighedsdag for det forgangne årskort.

   • Priser: Der opkræves ingen særskilt betaling for det digitale abonnement. For debitering er det nok med den aktuelt gyldige pris for den digitale årsvignet hhv. det digitale årskort.

   • Ved den indledende indgåelse af det digitale abonnement debiteres prisen for den aktuelle digitale årsvignet hhv. årskort i forbindelse med købet. I de følgende år sker debiteringen ved digitale årsvignetter den 7. januar og ved digitale årskort 20 dage før start af gyldighed på det nye årskort.

   • Køberen af et digitalt abonnement informeres i god tid før udløb af den aktuelle gyldighedsperiode af ASFINAG om sit digitale abonnement, retten til opsigelse, ændringer i de generelle brugsbetingelser eller øvrig funktionaliteter i sammenhæng med det digitale abonnement via e-mail.

   • Det digitale abonnement har ingen minimumsløbetid og kan til enhver tid opsiges uden angivelse af årsager seneste 3 dage før debiteringen (for tidspunkt, se ovenfor), dog udelukkende under "Min konto". Så snart debiteringen i forbindelse med det digitale abonnement har fundet sted, er en opsigelse for de digitale årsvignetter hhv. årskort ikke længere mulig. En fejlslagen debitering gælder som en opsigelse af abonnementet inden for fristen. Køberen informeres via e-mail om en korrekt hhv. ukorrekt debitering å den e-mailadresse, der er gemt under "Min konto".

  2. Forbrugere gives af ASFINAG retten til at træde ud af indgåelsen (første køb) af det digitale abonnement i fjernsalg inden for 14 dage uden angivelse af årsag. Fortrydelsesfristen begynder dermed på købsdagen for det digitale abonnement. For udøvelse og følgerne af retten til fortrydelse af købet af det digitale abonnement gælder det regulerede i Punkt 4 tilsvarende. Fortrydelsesretten gælder udelukkende ved tegning af det digitale abonnement og gælder ikke for følgekøb af digitale årsvignetter hhv. årskort i forbindelse med det digitale abonnement.

 10. Køb af det digitale abonnement som erhvervskunde

  1. Erhvervskunder er forpligtede til at bekræfte deres egenskab som erhvervsdrivende under købet ved hjælp af en tilhørende markeringsboks.

  2. For køb og opsigelse som erhvervskunde gælder et angivne i Punkt 9 tilsvarende, med følgende undtagelser: Ved erhvervskunder kan det første køb af den digitale årsvignet hhv. det digitale årskort (også) gøres gyldigt straks efter købet i forbindelse med det digitale abonnement. Erhvervskunder er ikke berettiget til fortrydelse ifølge Punkt 9.4.

 11. "Min konto"

  1. Før starten af gyldighed af en digital vignet eller en digital vejafgift (ved digitale årsvignetter dog ikke ved køb i forbindelse med et digitalt abonnement) kan følgende data ændres under "Min konto" eller hos tilhørende ASFINAG-udsalgssteder ifølge vejafgiftsordningen:

   (i)           Nummerplade og indregistreringsland, og

   (ii)           første dag for gyldighed (kun ved ti-dages og to-måneders vignet, årskort).

   Ved enkeltkørsel kan nummerpladen og dennes indregistreringsland ændres før man benytter afsnittet af vejafgiftsstrækningen.

  2. Fra starten af gyldigheden på en digital årsvignet samt et årskort til vejafgift (også i forbindelse med et digitalt abonnement) kan man i webshoppen eller hos tilhørende ASFINAG-udsalgssteder ændre nummerpladen samt registreringslandet for allerede købte digitale årsvignetter hhv. årskort til vejafgift. Ifølge vejafgiftsordningen er en ændring mulig af følgende årsager:

   • Flytning til et andet politisk distrikt (betalingspligtigt, pt. 18 ,- Euro)

   • Distriktssammenlægning (gratis hhv. refunderbart)

   • Tab eller tyveri af nummerpladen (gratis hhv. refunderbart)

   • Totalskade af køretøjet (gratis hhv. refunderbart)

   • Tyveri af køretøjet (gratis hhv. refunderbart)

   Til ansøgningen skal der fremlægges tilhørende dokumentation. For yderligere informationer henvises til Vejafgiftsordningen Del A I, Punkt 3.6 hhv. Del A II, Punkt 4.8.

  3. Registrerede købere kan til enhver tid logge ind på "Min konto" via ASFINAGs webshop ved angivelse af e-mailadresse og password. Adgangsoplysninger til "min konto" skal opbevares sikkert og holdes hemmelige.

  4. Købere anmodes om altid at holde de indeholdte oplysninger i "Min konto", og i særdeleshed deres kontaktoplysninger, opdaterede, fuldstændige og korrekte.

  5. "Min konto" tilbyder også den service, at køberen kan gemme sine betalingsmidler til fremtidig brug i forbindelse med købet.

 12. Det offentlige register Vignetregistret

  1. Vignetregistret er et offentligt register, hvor enhver kan få indsigt for at undersøge om der er købt en digital vignet/en digital vejafgift med en bestemt gyldighedsperiode for et bestemt køretøj (nummerplade), og om dette køretøj dermed må anvendes på hovedveje (motorveje og motortrafikveje). Denne mulighed for verificering svarer til den visuelle kontrol af brugsretten på køretøjet ved et klæbemærkat. Den er også af interesse for brugere af hovedvejene: Uden denne kan førere ikke pålideligt vurdere, om de må benytte hovedveje med køretøjet.

  2. Derfor kan enhver ved indtastning af en nummerplade i ASFINAGs Vignetregister på internettet gratis forespørge på, om et køretøj råder over en digital vignet eller en digital vejafgift, og for hvilke tidsrum de gælder.

  3. I vignetregistret kan man ikke se, om der findes et digitalt abonnement.

 13. Garanti og skadeserstatning i forhold til købet

  1. Over for forbrugere gælder de generelle lovbestemte garantibestemmelser, som reguleres i §§ 922 til 932a i den generelle civil lovgivning ("ABGB").

  2. Over for erhvervskunder gælder desuden kontrol pligten samt forpligtelsen til indgivelse af klager ifølge § 377 af erhvervslovgivningen ("UGB").

  3. Et ansvar for skadeserstatning for simpel forsømmelighed er udelukket såvel over for forbrugere som for erhvervskunder, hvorved denne ansvarsudelukkelse dog ikke gælder for personskader, pligtige ansvarsforpligtelser og over for forbrugere heller ikke for overtrædelse af væsentlige aftaleforpligtelser. I forhold til erhvervskunder er ansvaret ved grov forsømmelighed desuden begrænset med positive skader, hvorved ovennævnte undtagelser fra ansvarsudelukkelsen også gælder her.

 14. Forbud mod videreformidling

  1. Erhvervsmæssig videreformidling af indkøbte produkter under de digitale vignetter og den digitale vejafgift er forbudt uden skriftligt samtykke fra ASFINAG.

 15. Informationer om databehandling

  Bestemmelserne ifølge informationer om behandling af personfølsomme oplysninger i ASFINAGs vejafgiftssystemer er gældende.

 16. Informationer om klagemulighed og tvistbilæggelse for forbrugere

  1. EUs online tvistbilæggelsesplatform for online aftaler med forbrugere findes på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  2. Det østrigske forligsorgan for forbrugervirksomheder findes på http://www.verbraucherschlichtung.or.at/.

  3. ASFINAG er ikke forpligtet til at deltage i en af disse alternative tvistbilæggelsesprocesser.

  4. Ønsker, forslag og klager skal stiles til: info@asfinag.at.

 17. Lovvalg og værneting ved erhvervskunder

  1. Udelukkende østrigsk lovgivning finder anvendelse under udelukkelse af dennes referencestandarder og af FNs konvention om internationalt køb og salg. På grund af dette lovvalg er en køber af en digital vignet og/eller en digital vejafgift, som er forbruger, ikke begrænset til de obligatoriske rettigheder i dennes hjemland.

  2. For så vidt køberen af en digital vignet og/eller en digital vejafgift ikke er en forbruger, er det eksklusive værneting for samtlige krav og eventuelle tvister ud fra og på baggrund af dette kontraktlige forhold og i forbindelse med dets afvikling den objektive ansvarlige domstol for det første distrikt i Wien, Østrig.

 18. Salvatorisk klausul ved erhvervskunder

  1. Over for erhvervskunder, men ikke over for forbrugere gælder det at: Såfremt enkelte bestemmelser i disse brugsbetingelser skulle være uvirksomme eller umulige at gennemføre begrænser de ikke virksomheden af de øvrige bestemmelser. En bestemmelse, der er uvirksom eller umulig at gennemføre skal erstattes af en virksom bestemmelse, der tilnærmes så vidt muligt til dennes betydning og formål. Det samme gælder for eventuelle smuthuller.

Bilag: Formularskabelon til forbrugers fortrydelse

Hvis du er forbruger og ønsker at annullere købet af den digitale vignet eller den digitale vejafgift, bedes du venligst udfylde denne formular og returnere den – så vidt muligt, men ikke forpligtende, via e-mail:

Til Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft

pA ASFINAG Maut Service GmbH

Am Europlatz 1

1120 Wien

E-mail: widerruf-shop@asfinag.at

Fax: +43 (0) 50 108-10020

Hermed fortryder jeg/vi (*) det af mig/os (*) indgåede køb af den den/de digitale vignet(ter)/den digitale vejafgift (*), bestilt den: ___________________.

Nummerplade og indregistreringsland: ______________________________________.

Produkt-id: ______________________________________.

Forbrugerens navn: ______________________________________.

Forbrugerens adresse: ______________________________________.

Forbrugerens underskrift (kun ved meddelelser på pair):

______________________________________.

Dato: ___________________.

(*) Det ukorrekte slettes.


Arkiv, Generelle brugsbetingelser

 


Her finder du samtlige gamle versioner af De Generelle Brugsbetingelser For at læse disse dokumenter kræves en egnet PDF-Reader.

 Generelle brugsbetingelser (med status 01.11.2017)