Obsahy

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ („VPU“) nákupu digitálních dálničních známek a digitálních úsekových známek v internetovém obchodě ASFINAG (včetně aplikace ASFINAG)

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ služby „Digitální úsekové mýto Flex“ („VPU-Flex“)

Všeobecné podmínky užívání ke stažení (Stav 08.11.2018)

Stav: 08.11.2018


Rodově specifické pojmy a označení použité v těchto VPU zahrnují vždy stejnou měrou mužský a ženský rod

 1. ASFINAG a „Internetový obchod ASFINAG“

  1. Akciová společnost pro financování dálnic a rychlostních silnic (ve zkratce „ASFINAG“) provozuje a je mediálním vlastníkem „internetového obchodu s digitálními dálničními známkami“ na internetové adrese https://shop.asfinag.at (ve zkratce: „internetový obchod“) resp. aplikace ASFINAG „Unterwegs“ pro iOS nebo Android (ve zkratce: „aplikace“; pokud dále nebude rozlišeno, pak ve zkratce: „internetový obchod ASFINAG“). ASFINAG je akciová společnost zřízená na základě zákona o ASFINAG, jejíž akcie jsou zcela majetkem Rakouské republiky: název: Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft; sídlo: Rotenturmstrasse 5-9, 1011 Vídeň, Rakousko; kontakt: tel. +43 (0) 50 108-10000, fax +43 (0) 50 108-10020, e-mail office@asfinag.at; číslo zápisu v obchodním rejstříku a rejstříkový soud: FN 92191 a, Obchodní soud ve Vídni; DIČ ATU 43143200; předmět podnikání: financování, plánování, výstavba a údržba státních silnic včetně potřebné a účelové infrastruktury, vybírání časového mýtného a mýtného za ujeté kilometry od uživatelů těchto silnic, jakož i obsluha závazků, do nichž společnost ASFINAG vstoupila se zmocněním spolkového ministra financí, pokud do nich vstoupila za účelem plánování, výstavby a údržby státních silnic, zhodnocení a správa ploch nesloužících bezprostředně dopravě, jakož i pozemků a pozemních staveb, které byly do majetku společnosti ASFINAG převedeny na základě spolkového zákona o majetkovém převodu státních silnic (článek 5 zákona o převodu státních silnic), jakož i provádění částí provozní agendy v systému pro digitální kontrolní zařízení v silničním provozu; aplikovatelné předpisy živnostenského práva a profesního práva: zákon o ASFINAG, zákon o zmocnění ASFINAG z roku 1997, zákon o zpoplatnění pozemních komunikací včetně zvláštních zákonů o financování pozemních komunikací ( zákon o financování arlberské rychlostní komunikace, spolkový zákon o financování dálnice Innsbruck-Brenner, zákon o financování dálnice Karavanky, zákon o financování pyhrnské dálnice a zákon o financování tauernské dálnice), vyhláška o cenách dálničních známek a mýtný řád.

  2. Smlouvou o právu na výnosy, uzavřenou na základě zmocňovacího zákona ASFINAG z roku 1997, bylo společnosti ASFINAG převedeno právo na výnosy na všech dálnicích a rychlostních silnicích. Společnost ASFINAG tak má právo, vybírat na nich mýtné od všech uživatelů; základem je - kromě právního základu - také platný mýtný řád, který je součástí těchto VPU.

  3. Spolkový zákon o zpoplatnění silnic (BStMG) upravuje výběr časově závislého mýta, resp. úsekového mýta pro jednostopá a vícestopá motorová vozidla, jejichž maximální přípustná celková hmotnost není větší, než 3,5 tuny. Nákup digitální dálniční známky nebo digitální úsekové známky lze uskutečnit zaregistrováním registrační značky vozidla v mýtném systému. Za účelem této registrace, resp. nákupů a správy digitální dálniční známky, resp. digitální úsekové známky provozuje společnost ASFINAG internetový obchod ASFINAG.

  4. Internetový obchod je dostupný v těchto jazycích: Němčina (standardně), angličtina, chorvatština, slovenština, italština, čeština, maďarština, francouzština, turečtina, polština, holandština, rumunština a dánština. Aplikace ASFINAG „Unterwegs“ je k dispozici v němčině a angličtině.

  5. V souvislosti s používáním internetového obchodu ASFINAG nevznikají uživateli žádné dodatečné náklady. Případné náklady na využití dat v souvislosti s (mobilními) telekomunikačními prostředky uživatele vznikají vůči poskytovateli telekomunikačních služeb uživatele.

  6. Nákup digitální dálniční známky, resp. digitální úsekové známky je zákonným dlužním vztahem. Online nákup lze provést výhradně prostřednictvím internetového obchodu ASFINAG v Rakousku, EU, zemích EHP, Švýcarsku a Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. Nákup se uskutečňuje výhradně na základě těchto VPU, referenčních dokumentů, které jsou integrální součástí, a zákonných ustanovení. Odlišná ustanovení - zejména nákupní podmínky apod. kupujícího - jsou vyloučena.

  7. Předmětné VPP platí pro nákup od 08.11.2018. Tyto a předchozí VPP (včetně příslušného období platnosti) mohou být vyvolány pod následujícím odkazem: https://shop.asfinag.at/cs/anb, přičemž jsou poskytnuty k dispozici tak, aby je uživatel mohl uložit a reprodukovat.

 2. Nalepovací dálniční známka nebo Digitální dálniční známka, resp. Digitální úsekové mýtné?

  1. Nalepovací dálniční známka a Digitální dálniční známka mají stejnou dobu platnosti, stojí stejně a jsou k dispozici jako roční známka, dvouměsíční známka a jako desetidenní známka. Odlišují se však tím, že nalepovací známku je nutno připevnit na vozidle, zatímco při Digitální známce se státní poznávací značka vozidla zaregistruje v mýtném systému podle předpisů zákona BStMG. Tato registrace představuje zakoupení Digitální dálniční známky. Podle ustanovení mýtného řádu může Digitální dálniční známka při nákupu zboží spotřebitelem na dálku nabýt platnosti nejdříve 18 dnů po zakoupení. Jinak lze u dvouměsíční známky a u desetidenní známky za příslušný tarif mýtného volně zvolit začátek platnosti v rámci příslušného a následujícího roku známky, pokud ji již lze zakoupit (1. prosinec až 30. listopad následujícího roku). Kupující si mohou zvolit variantu úhrady mýtného, která je pro ně výhodnější.

  2. Běžné úsekové mýtné a Digitální úsekové mýtné jsou za stejnou cenu a jsou k dispozici jako jednotlivá jízda nebo roční karta. Zákon BStMG stanovuje, že při vlastnictví roční dálniční známky (Digitální dálniční známky či nalepovací dálniční známky) se při zakoupení roční karty během doby platnosti roční známky započítá 40,- EUR (včetně DPH) na příslušnou platnou cenu roční karty; což je znázorněno v procesu objednávky. Podle mýtného řádu může Digitální roční karta u spotřebitelů v případě nákupu na dálku nabýt platnost nejdříve 18 dnů po zakoupení; jinak lze začátek platnosti každopádně libovolně zvolit v rámci příslušného kalendářního roku. U jednotlivé jízdy musí kupující okamžitou platnost potvrdit (viz podrobnosti v bodu 6.3).

  3. Společnost ASFINAG nabízí v internetovém obchodě také nákup předplatného pro digitální roční dálniční známky, resp. digitální roční karty (jednotlivě nebo společně ve zkratce:) „Digitální předplatné“). S digitálním předplatným získá kupující analogicky ke smlouvě o předplatném na dobu neurčitou a až do vypovězení automaticky budoucí digitální roční dálniční známky, resp. digitální roční karty za příslušnou nákupní cenu. Aktuální digitální dálniční známka, resp. digitální roční karta za aktuální nákupní cenu jsou zahrnuty jako první nákup dle smlouvy o předplatném.

 3. Zakoupení Digitální dálniční známky spotřebitelem

  1. O nákupu digitální dálniční známky na dálku nebo v prodejních automatech ASFINAG nebo na prodejních místech ASFINAG obecně viz bod 2.

  2. Spotřebitel je ten, kdo nakupuje Digitální dálniční známky a jejich zakoupení nepatří do provozování jeho podniku, resp. kdo se v procesu zakoupení nedeklaruje jako podnikatel (viz bod 5). Podnik je každá trvale založená organizace pro samostatnou ekonomickou činnost, i když není zaměřena na zisk; veřejnoprávní právnické osoby platí vždy za podnikatele. Při zakoupení Digitální dálniční známky fyzickou osobou před zahájením provozování jejího podniku k vytvoření podmínek pro toto provozování nepatří zakoupení ještě k výše uvedenému provozování.

  3. Na začátku procesu objednání je spotřebitel jasně a zřetelně informován o tom, jaké platební prostředky jsou akceptovány. Jednotlivé technické kroky jsou s e-shopu ASFINAG znázorněny přehledně a intuitivně, konkrétně prostřednictvím kroků:

   • Výběr produktu (včetně rozlišení vozidlo nebo motocykl): Po volbě konkrétní dálniční známky je třeba uvést zemi registrace vozidla a registrační značku (pro vyloučení chyb a překlepů dvakrát). Volitelně může kupující pro anonymní statistické účely uvést, zda se jedná o výměnnou registrační značku. Nemá-li kupující standardní registrační značku, syntaxe registrační značky se dále neověřuje. Dle specifikace produktu (viz bod 2.1) může kupující zvolit také začátek platnosti. Pokud má kupující registrační kód, lze tento registrační kód zadat zde.

   • Moje údaje: Aby bylo možné kupujícímu zaslat zejména potvrzení objednávky (viz bod 3.4), resp. volitelné připomenutí o vypršení platnosti dálniční známky, je nutné zadat e-mailovou adresu (pro vyloučení chyb a překlepů dvakrát). Dále musí kupující zadat způsob platby. Volitelně (v případě nákupu v hodnotě nad 400,- eur (brutto) povinně) lze zadat fakturační údaje.

   • Přehled objednávek: Na této stránce se kupujícímu zobrací celkové náklady (také s daní a bez daně), vybrané produkty, uvedená e-mailová adresa a případné údaje k příjemci faktury a metoda platby. Kupující může produkty smazat, resp. změnit značku, e-mailovou adresu, případné údaje k příjemci faktury a metodu platby. Tímto krokem kupující obdrží přiměřený, účinný a přístupný technický prostředek, kterým může před odesláním svého kupního prohlášení rozeznat a opravit chyby učiněné při zadávání. Kupující musí potvrdit platnost VPP aktivací zaškrtávacího políčka. Aktivací tlačítka „OBJEDNAT ZA ÚPLATU“ učiní kupující kupní prohlášení.

   • Platba: Kupující je přesměrován ke zvolenému poskytovateli platebních služeb a ke zvolené metodě platby, kde může platbu provést. Celý tento postup provádí výhradně poskytovatel platebních služeb, takže mohou být v tomto ohledu aplikovatelné doplňující podmínky poskytovatele platebních služeb, na něž společnost ASFINAG nemá žádný vliv.

   • Potvrzení: Jakmile ASFINAG obdrží od poskytovatele platebních služeb potvrzení, že platba byla úspěšně provedena, je kupující přesměrován na stránku potvrzení. Tam se kupujícímu zobrazí také ID produktu, přičemž potvrzení o koupi lze také vytisknout či stáhnout. Dále lze zobrazit, resp. stáhnout příslušnou fakturu.

  4. Po ukončení nákupu kupující neprodleně obdrží na jím uvedenou e-mailovou adresu potvrzení svého kupního prohlášení, resp. potvrzení objednávky zakoupené Digitální dálniční známky, resp. zakoupených Digitálních dálničních známek. Tento e-mail kupujícímu obsahuje také aplikované VPP včetně vzorového formuláře odvolání pro spotřebitele (viz také bod 4) a fakturu.

  5. Společnost ASFINAG celý proces nákupu ukládá (viz také bod 14). Po zaregistrování v internetovém obchodě ASFINAG v sekci „Můj účet“ získá kupující přístup k údajům o svých nákupech a různé možnosti úpravy a změn v souvislosti s vybranými produkty. Zaregistrování v sekci „Můj účet“ je možné kdykoliv online.

 4. Právo na odstoupení spotřebitele od nákupu Digitální dálniční známky

  1. Spotřebitelům je dle ustanovení mýtného řádu poskytnuto právo odstoupit od svého nákupu Digitální dálniční známky na dálku do čtrnácti dnů bez uvedení důvodu. Lhůta pro odstoupení začíná běžet dnem zakoupení.

  2. Pro výkon svého práva na odstoupení musí spotřebitel informovat společnost ASFINAG prostřednictvím jednoznačného prohlášení (např. e-mailem na adresu widerruf-shop@asfinag.at, dopisem zaslaným poštou, faxem) o svém rozhodnutí odstoupit od koupě. Prohlášení o odstoupení nevyžaduje v zásadě žádnou formu. Spotřebitelé mohou za tímto účelem použít vzorový formulář odvolání poskytnutý na konci těchto VPP, není to však povinné. Lhůta je zachována, pokud je prohlášení o odstoupení odesláno ve lhůtě. Uvádějte prosím vždy ID předmětného produktu, aby bylo možné příslušné prohlášení o odstoupení rychle a efektivně zpracovat.
  3. Aby bylo možné zaručit co nejrychlejší a nejefektivnější zpracování prohlášení o odstoupení, žádá ASFINAG o zasílání prohlášení o odstoupení pokud možno e-mailem na adresu widerruf-shop@asfinag.at a s uvedením údajů, které obsahuje vzorový formulář odvolání poskytnutý na konci těchto VPP.

  4. V případě odstoupení provedeného ve lhůtě se všechny platby uhrazené spotřebitelem vrací neprodleně a nejpozději do 14 dnů od doručení prohlášení o odstoupení, přičemž se pro toto vrácení použití stejné platební prostředky, které spotřebitel použil pro realizaci své platby.

 5. Nákup Digitální dálniční známky podnikatelem

  1. Všeobecně k nákupu Digitální dálniční známky viz bod 2.

  2. Podnikatelé během procesu nákupu potvrzují svůj statut podnikatele. Tím podnikatel potvrzuje, že digitální dálniční známku (známky) nakupuje v rámci své podnikatelské činnosti. Pro nákup digitální dálniční známky platí ustanovení uvedená v bodě 3.3 až 3.5 pro soukromé osoby adekvátně také pro podnikatele, s následujícími výjimkami: V případě nákupu jako podnikatel lze začátek platnosti digitální dálniční známky nastavit ihned po nákupu. Podnikatelé totiž nemají právo odstoupit od smlouvy podle bodu 4.

 6. Nákup Digitálního úsekového mýtného spotřebitelem

  1. Obecně k nákupu Digitálního úsekového mýtného na dálku viz bod 2.

  2. Kdo je spotřebitelem, je v bodě 3.2 definováno také pro Digitální úsekové mýtné.

  3. Pro nákup digitální úsekové známky soukromou osobou platí adekvátně ustanovení uvedená v bodě 3.3 až 3.5, s následujícími specifiky pro úsekové mýto:

   • Výběr produktu: Zde si může kupující roční karty zvolit také dle bodu 2.2 začátek platnosti roční karty nebo se rozhodnout pro jednotlivou jízdu. Po volbě konkrétního produktu úsekového mýta je třeba uvést zemi registrace vozidla a registrační značku (pro vyloučení chyb a překlepů dvakrát). Pro započtení nalepovací roční dálniční známky ve výši 40,- eur (vč. DPH) na cenu digitální roční karty musí kupující zadat číslo účtenky za roční dálniční známku. V případě současného nebo předchozího nákupu digitální roční dálniční známky probíhá započtení pro identickou registrační značku vozidla automaticky v systému.

   • V případě nákupu jednotlivé jízdy prohlašuje spotřebitel aktivací příslušného zaškrtávacího políčka své výslovné přání, že ji může zahájit ihned a obzvláště ještě před uplynutím lhůty k odstoupení (viz bod 7). Tím může spotřebitel nastoupit jednotlivou jízdu okamžitě a plně ji vyčerpat. Nástupem na jednotlivou jízdu / průjezdem mýtnou stanicí zaniká právo na odstoupení.

 7. Právo na odstoupení spotřebitele od nákupu Digitálního úsekového mýtného

  1. Spotřebitelé mají právo odstoupit od nákupu Digitálního úsekového mýtného do čtrnácti dnů bez uvedení důvodu. Lhůta pro odstoupení přitom začíná běžet dnem zakoupení.

  2. Právo na odstoupení odpadá, podle ustanovení bodu 6.3 u jednotlivých jízdkteré spotřebitel plně vyčerpá během lhůty pro odstoupení.

  3. Jinak platí pro právo na odstoupení od nákupu Digitálního úsekového mýtného analogicky ustanovení bodu 4.

 8. Nákup Digitálního úsekového mýtného podnikatelem

  1. Všeobecně k nákupu Digitálního úsekového mýtného viz bod 2

  2. Podnikatelé během procesu nákupu potvrzují svůj statut podnikatele. Tím podnikatel potvrzuje, že digitální úsekovou známku nakupuje v rámci své podnikatelské činnosti. V případě nákupu jako podnikatel lze nastavit začátek platnosti roční karty - na rozdíl od soukromých osob (viz zejména bod 6.3) - ihned po nákupu. Podnikatelé však nemají právo odstoupit od smlouvy podle bodu 7.

  3. Jinak platí ustanovení uvedená v bodu 6 pro spotřebitele analogicky také pro podnikatele.

 9. Nákup digitálního předplatného soukromou osobou a právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

  1. Pro nákup digitálního předplatného soukromou osobou v internetovém obchodě ASFINAG platí pro digitální dálniční známky ustanovení v bodě 3 a pro digitální roční karty ustanovení v bodě 6 s následujícími specifiky:

   • Výběr produktu: Pro nákup digitálního předplatného je nezbytná registrace kupujícího v sekci „Můj účet“ (viz bod 11). V případě digitálního předplatného se jedná o trvalý nákup digitálních ročních dálničních známek, resp. digitálních ročních karet, analogicky ke smlouvě o předplatném.

   • Platnost při prvním nákupu: Počátek platnosti při prvním nákupu digitální roční dálniční známky v rámci digitálního předplatného se řídí ustanovením bodu 2.1. Počátek platnosti při prvním nákupu digitální roční karty v rámci digitálního předplatného se řídí ustanovením bodu 2.2.

   • Platnost následného nákupu: digitální roční dálniční známka zakoupená v rámci digitálního předplatného je platná od data odúčtování příslušné částky (7. ledna následujícího roku). Digitální roční karta zakoupená v rámci digitálního předplatného je platná ode dne následujícího po posledním dni platnosti předchozí roční karty.

   • Ceny: Za digitální předplatné se neúčtuje žádný zvláštní poplatek. Odúčtována je výhradně aktuální cena za digitální roční dálniční známky, resp. digitální roční kartu.

   • Při prvním zakoupení digitálního předplatného bude inkasována cena aktuální digitální roční dálniční známky, resp. roční karty v průběhu procesu nákupu. V následujících letech probíhá odúčtování za digitální roční dálniční známky vždy 7. ledna a ta digitální roční karty 20 dní před začátkem platnosti nové roční karty.

   • Odběratel digitálního předplatného bude společností ASFINAG včas před uplynutím aktuální doby platnosti prostřednictvím e-mailu informován o svém digitálním předplatném, o právu ukončit smlouvu, o změnách v podmínkách používání nebo jiných funkcích souvisejících s digitálním předplatným.

   • Digitální předplatné nemá žádnou minimální dobu trvání a může být kdykoli bez udání důvodu vypovězeno, nejpozději však 3 dny před odúčtováním (viz bod výše), a to výhradně v sekci „Můj účet“. Po provedení odúčtování v rámci digitálního předplatného již není vypovězení aktuálních digitálních ročních dálničních známek, resp. ročních karet možné. Neúspěšné odúčtování je považováno za včasné ukončení digitálního předplatného. Předplatitel je o úspěšném, resp. neúspěšném odúčtování platby informován prostřednictvím e-mailu na adresu uloženou v sekci „Můj účet“.

  2. Soukromým osobám ponechává společnost ASFINAG právo odstoupit od online sjednaného digitálního předplatného (prvního nákupu) do 14 dnů bez udání důvodů. Lhůta pro odstoupení v takovém případě začíná dnem prvního nákupu v rámci digitálního předplatného. Pro uplatnění a důsledky práva na odstoupení od nákupu digitálního předplatného platí adekvátně ustanovení bodu 4. Právo na odstoupení platí výhradně při sjednání digitálního předplatného a neplatí pro následné nákupy digitálních ročních známek, resp. ročních karet, uskutečněné v rámci digitálního předplatného.

 10. Nákup digitálního předplatného podnikatelem

  1. Podnikatelé jsou povinni potvrdit v procesu nákupu v příslušném zaškrtávacím políčku svůj podnikatelský stav.

  2. Pro nákup a vypovězení podnikatelem platí adekvátně ustanovení bodu 9 pro soukromé osoby s následujícími výjimkami: V případě nákupu jako podnikatel lze počátek platnosti prvního nákupu digitální roční známky, resp. digitální roční karty nastavit (také) v rámci digitálního předplatného ihned po nákupu. Podnikatelé totiž nemají právo odstoupit od smlouvy podle bodu 9.4.

 11. „Můj účet“

  1. Před počátkem platnosti digitální dálniční známky nebo digitálního úsekového mýta (v případě digitální roční známky však nikoliv při nákupu v rámci digitálního předplatného) lze v sekci „Můj účet“ nebo na příslušných prodejních místech ASFINAG provádět změny následujících údajů dle ustanovení mýtného řádu:

   (i)           státní poznávací značka a stát registrace; a

   (ii)           první den platnosti (pouze u desetidenní a dvouměsíční dálniční známky a roční karty).

   V případě jednotlivé jízdy lze před použitím zpoplatněného úseku změnit státní poznávací značku a stát její registrace. Za tímto účelem je v „Internetovém obchodu s Digitálním dálničními známkami“ zřízen na „Můj účet“ příslušný proces.

   V tomto případě je nutné znovu projít konfiguraci produktu, aniž by se muselo mýtné znovu platit; po ukončení konfigurace jsou provedené změny účinné.

  2. Po začátku platnosti digitální roční dálniční známky a roční karty úsekového mýta lze (i v rámci digitálního předplatného) změnit v internetovém obchodě nebo na příslušných prodejních místech ASFINAG registrační značku a zemi registrace vozidla pro již zakoupenou digitální roční dálniční známku či roční kartu úsekového mýta. Dle mýtného řádu je tato změna možná z následujících důvodů:

   • přestěhování do jiného správního obvodu (za poplatek, aktuálně 18,- eur)

   • sloučení správních obvodů (bez poplatku, resp. s refundací)

   • ztráta nebo krádež registrační značky (bez poplatku, resp. s refundací)

   • totální škoda na vozidle (bez poplatku, resp. s refundací)

   • odcizení vozidla (bez poplatku, resp. s refundací).

   Pro uplatnění je nutné předložit příslušné doklady. Bližší informace viz Mýtný řád, část A I, bod 3.6, resp. část A II, bod 4.8.

  3. Zaregistrovaní uživatelé se mohou kdykoli přihlásit prostřednictvím internetového obchodu ASFINAG do sekce „Můj účet“ zadáním e-mailové adresy a hesla. Přístupové údaje do sekce „Můj účet“ musí být uchovány bezpečně a v tajnosti.

  4. Uživatelé se žádají, aby své údaje v sekci „Můj účet“, zejména kontaktní údaje, udržovali vždy aktuální, úplné a správné.

  5. Sekce „Můj účet“ nabízí také možnost uložit si své platební prostředky pro budoucí použití v rámci nákupů.

 12. Veřejný rejstřík evidence dálničních známek

  1. Evidence dálničních známek je veřejný rejstřík, do kterého má každý člověk právo nahlédnout za účelem ověření, zda určité vozidlo (registrační značka) má digitální dálniční známku / digitální známku úsekového mýta s určitým obdobím platnosti, a zda toto vozidlo tedy lze na státních silnicích (dálnicích a rychlostních silnicích) provozovat. Tato možnost ověření je ekvivalentní vizuální kontrole oprávnění k užívání přímo na vozidle v případě nalepovací známky. Slouží také zájmům uživatelů státních silnic: Bez nich by řidiči nemohli spolehlivě posoudit, zda s vozidlem mohou státní silnice používat.

  2. Proto se může každý na internetu pomocí zadání státní poznávací značky zdarma dotázat v Evidenci dálničních známek vedené společností ASFINAG, zda určité vozidlo má Digitální dálniční známku nebo disponuje Digitálním úsekovým mýtným a pro jaká období toto platí.

  3. V evidenci dálničních známek není patrné, zda k vozidlu existuje digitální předplatné.

 13. Záruka a náhrada škody v souvislosti s nákupem

  1. Vůči spotřebitelům platí všeobecná zákonná ustanovení o záruce upravená v §§ 922 až 932a rakouského občanského zákoníku („ABGB“).

  2. Vůči podnikatelům platí navíc povinnost kontroly a povinnost vznést reklamaci podle § 377 rakouského obchodního zákoníku („UGB“).

  3. Odpovědnost za náhradu škody za lehké zavinění je vyloučena jak vůči spotřebitelům z řad soukromých osob, tak podnikatelů, přičemž toto vyloučení odpovědnosti neplatí pro odpovědnost za zranění osob, povinné občanskoprávní zákonné odpovědnosti a vůči spotřebitelům z řad soukromých osob také za porušení hlavních smluvních povinností. Vůči spotřebitelů, z řad podnikatelů je ručení za hrubou nedbalost navíc omezeno pozitivní škodou, přičemž i zde platí uvedené výjimky z vyloučení odpovědnosti.

 14. Zákaz dalšího přeprodeje

  1. Komerční přeprodej zakoupených produktů digitálních dálničních známek a digitálního úsekového mýta je bez písemného souhlasu společnosti ASFINAG zakázán.

 15. Informace ke zpracování dat

  Platí ustanovení dle Informací pro zpracování osobních údajů v systémech placení mýtného společnosti ASFINAG.

 16. Informace k možnostem stížnosti a urovnání sporů pro spotřebitele

  1. Online platformu pro urovnání sporů pro spotřebitelské online smlouvy v rámci EU naleznete na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  2. Rakouský smírčí portál pro spotřebitelské obchody naleznete na adrese http://www.verbraucherschlichtung.or.at/.

  3. ASFINAG není povinna účastnit se některého z těchto alternativních procesů urovnání sporu.

  4. Přání, podněty a stížnosti směrujte na: info@asfinag.at

 17. Volba práva a místo jurisdikce pro podnikatele

  1. Platí výhradně rakouské právo s výlukou jeho kolizních norem a kupního práva OSN. Kupující Digitální dálniční známky a/nebo Digitálního úsekového mýtného, který je spotřebitelem, není touto volbou práva omezen ve svých kogentních právech svého domovského státu.

  2. Není-li kupující Digitální dálniční známky a/nebo Digitálního úsekového mýtného spotřebitelem, je výhradním místem jurisdikce pro všechny nároky a případné spory, které vzniknou na základě tohoto právního vztahu nebo vyplynou z něj či v souvislosti s jeho prováděním, věcně příslušný soud pro první okres ve Vídni, Rakousko.

 18. Salvátorská doložka pro podnikatele

  1. Vůči podnikatelům, nikoliv však vůči spotřebitelům, platí: Neúčinnost nebo neproveditelnost jednotlivých ustanovení těchto podmínek k používání neomezuje účinnost ostatních ustanovení. Neúčinné či neproveditelné ustanovení je nutno nahradit takovým účinným ustanovením, které je co nejbližší ekonomickému smyslu a účelu původního ustanovení. To stejné platí pro eventuální mezery.


Archív Všeobecné podmínky používání

Zde najdete všechny starší verze Všeobecných podmínek používání. Ke čtení těchto dokumentů je zapotřebí vhodný prohlížeč souborů PDF.

  Všeobecné podmínky používání (Stav: 01.11.2017)